Hem: Skrifter av Sören Öman: Böcker:

Skrift av Sören Öman :

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar, första upplagan

Norstedts Gula Bibliotek
Norstedts Juridik
Bok ]  

 

 

, Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar, första upplagan, Norstedts Gula Bibliotek, 2019 (880 sid.)

» Skaffa publikationen

» Läs mera nedan om skriften

Dela :

Flera skrifter av Sören Öman :

Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar
Andra upplagan 2017
Internet­version 2019
Karnov Group / Lexino

Anställ­nings­skydds­praxis
Nionde upplagan 2018
 Talbok 2019
Jure Förlag

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar
Första upplagan 2019
Internet­version 2020
Norstedts Juridik / Juno

LAS-hand­boken – Lagtext, kommentarer, AD-domar
Åttonde upplagan 2017
 Talbok 2014
Åhnberg Förlag

AD om upp­sägning av person­liga skäl och av­skedande
Andra upplagan 2017
Åhnberg Förlag

AD om arbets­brist, tur­ordning och före­trädes­rätt
Andra upplagan 2018
Åhnberg Förlag

AD om skade­stånd, lön och pre­skrip­tion enligt LAS
Andra upplagan 2019
Åhnberg Förlag

AD om arbets­tagar­begreppet och tids­begränsad an­ställ­ning
2016
Åhnberg Förlag

Rätte­gången i arbets­tvister
Andra upp­lagan 2005
 Talbok 2011
Norstedts Juridik

Den kollek­tiva arbets­rätten – En läro­bok
Andra upplagan 2019
 Talbok 2019
Iustus Förlag

Rätts­informatik – Juridiken i det digi­tala informa­tions­sam­hället
Tredje upplagan 2018
 Talbok 2019
Student­litteratur

Expert­kommen­tarer

70 st. sedan 2008
Blendow Lexnova

Person­uppgifts­lagen – En kommen­tar
Fjärde upp­lagan 2011
Internet­version 2017
Norstedts Juridik / Juno

, Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar, första upplagan, Norstedts Gula Bibliotek, 2019 (880 sid.)

ISBN : 978-91-39-02086-8

» Skaffa publikationen hos Norstedts Juridik ( 1 493 kr )  » hos Adlibris ( 1 398 kr )  » hos Bokus ( 1 385 kr )

Detta är en nyskriven och omfattande kommentar till EU:s dataskyddsförordning (2016/679) – GDPR. Förordningen kommenteras artikel för artikel på traditionellt sätt. Även den kompletterande svenska s.k. dataskyddslagen (2018:218) kommenteras paragraf för paragraf. I verket finns också en utförlig kommentar till bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I GDPR-kommentaren redovisar jag det EU-rättsliga material som finns, t.ex. EU-domstolens domar och Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer, och lämnar redogörelser för Datainspektionens, regeringens, utredningars, Justitieombudsmannens, Justitiekanslerns och svenska domstolars tolkningar av betydelse. Kommentaren är skriven för en svensk tillämpare. Man ska i avvaktan på klargörande praxis från EU-domstolen få veta hur dataskyddsförordningen troligen kommer att tolkas i en svensk kontext, av svenska myndigheter och domstolar.

GDPR-kommentaren utsågs till årets verk av Norstedts Juridik.

Kommentaren finns också i Juno (tidigare Zeteo) hos Norstedts Juridik i en internetversion som uppdateras årligen.
» Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommentar på internet

» Intervju med Sören Öman med anledning av GDPR-kommentaren

» Krönika av Sören Öman i Dagens Juridik med anledning av GDPR-kommentaren

» Läs dataskyddsförordningen
» Temasida om dataskydd

» Se alla skrifter av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har sedan början av 1990-talet för­fattat ett stort an­tal böcker, artiklar och rapporter på svenska och engelska (totalt 183 st. hittills). Han har åter­kommande ut­giv­ning på flera olika för­lag, bl.a. Norstedts Juridik / Wolters Kluwer, Zeteo / Juno, Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Karnov Group, Studentlitteratur och Blendow Lexnova.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.