: : :

Skrift av Sören Öman :

Behandling av brottsuppgifter

Blendow Lexnova
 [ It-rätt ]

 

 

Behandling av brottsuppgifter” i Blendow Lexnova augusti 2011

 Läs: » Behandling av brottsuppgifter

» Blendow Lexnova

» Läs mera nedan om skriften

Dela :

Flera skrifter av Sören Öman :

Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar
Andra upplagan 2017
Internet­version 2017
Karnov Group / Lexino

Anställ­nings­skydds­praxis
Nionde upplagan 2018
 Talbok 2017
Jure Förlag

Person­uppgifts­lagen – En kommen­tar
Fjärde upp­lagan 2011
Internet­version 2017
Wolters Kluwer / Zeteo

LAS-hand­boken – Lagtext, kommentarer, AD-domar
Åttonde upplagan 2017
 Talbok 2014
Åhnberg Förlag

AD om upp­sägning av person­liga skäl och av­skedande
Andra upplagan 2017
Åhnberg Förlag

AD om arbets­brist, tur­ordning och före­trädes­rätt
Andra upplagan 2018
Åhnberg Förlag

AD om skade­stånd, lön och pre­skrip­tion enligt LAS
2015
Åhnberg Förlag

AD om arbets­tagar­begreppet och tids­begränsad an­ställ­ning
2016
Åhnberg Förlag

Rätte­gången i arbets­tvister
Andra upp­lagan 2005
 Talbok 2011
Norstedts Juridik

Den kollek­tiva arbets­rätten – En läro­bok
2016
Iustus Förlag

Rätts­informatik – Juridiken i det digi­tala informa­tions­sam­hället
Tredje upplagan 2018
 Talbok 2015
Student­litteratur

Åter­kommande expert­kommen­tarer

65 st. sedan 2008
Blendow Lexnova

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Behandling av brottsuppgifter” i Blendow Lexnova augusti 2011

 Läs : » Behandling av brottsuppgifter

» Blendow Lexnova

I augusti månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om behandling av brottsuppgifter. Datainspektionen har beslutat att tillåta att privata företag har databaser med brottsuppgifter i syfte att komma till rätta med klotter och fotbollshuliganism, men inte för att stoppa tanksmitare.

Datainspektionen har under våren beslutat i tre ärenden där privata företag ansökt om att för olika ändamål få ha en databas med brottsuppgifter. Sådana databaser tilläts för att komma till rätta med klotter och fotbollshuliganism, men inte för att stoppa tanksmitare.

» Se alla skrifter av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har sedan början av 1990-talet för­fattat ett stort an­tal böcker, artiklar och rapporter på svenska och engelska (totalt 170 st. hittills). Han har åter­kommande ut­giv­ning på flera olika för­lag, bl.a. Norstedts Juridik / Wolters Kluwer, Zeteo, Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Karnov Group, Studentlitteratur och Blendow Lexnova.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.