: : : Yttrandefrihet:

Expertkommentar

( 9 skrifter av Sören Öman, listas nedan )

» Gå direkt till listan med skrifter av Sören Öman

Skrifter av Sören Öman om expertkommentar ( 9 st. )

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

2013 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Företagshemligheter | Konkurrensklausuler | Yttrandefrihet ]

Blendow Lexnova

Nytt rättsfall om konkurrensklausul och företagshemligheter” i Blendow Lexnova maj 2013

Läs :

» Blendow Lexnova

I maj månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om konkurrensklausuler. Kommentaren utgår från ett aktuellt fall – AD 2013 nr 24 – där Arbetsdomstolen inte bara behandlat skäligheten av en konkurrensklausul, utan även bl.a. prövat frågan om ett ensidigt begränsande från arbetsgivarens sida ska vägas in när klausulens skälighet bedöms i domstol.

Dela :

2012 ( 2 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Offentlighet & sekretess | Yttrandefrihet ]

Blendow Lexnova

Intern och extern spridning av statliga myndigheters offentliga allmänna handlingar” i Blendow Lexnova augusti 2012

Läs :

» Blendow Lexnova

I augusti månads expertkommentar i offentlig rätt behandlar Sören Öman ett aktuellt rättsfall, där en förvaltningsrätt slagit fast att en statlig myndighet inte får låta samtliga anställda ha tillgång till myndighetens alla offentliga allmänna handlingar.

Förvaltningsrätten i Stockholms län har nyligen slagit fast att en statlig myndighet inte får låta alla anställda ha elektronisk tillgång till alla myndighetens offentliga allmänna handlingar. Domstolen slog också fast att myndigheten inte får ge allmänheten elektronisk tillgång via internet till myndighetens offentliga diarium över ärenden. Det är personuppgiftslagen (1998:204) som hindrar detta.

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Blendow Lexnova

Privatanställdas yttrandefrihet” i Blendow Lexnova mars 2012

Läs :

» Blendow Lexnova

I mars månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om privatanställdas yttrandefrihet, mot bakgrund av ett par aktuella avgöranden från Europadomstolen.

Europadomstolen har nyligen i ett par avgöranden tydligt slagit fast att staterna måste se till att rätten till yttrandefrihet enligt artikel 10 i Europakonventionen skyddas även i förhållandet mellan privata arbetsgivare och arbetstagare.

Dela :

2011 ( 2 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Blendow Lexnova

Yttrandefrihet och arbetssökande hos myndigheter” i Blendow Lexnova maj 2011

Läs :

» Blendow Lexnova

I maj månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om ett fall där JK bedömt att SCB inte gjort något fel genom att inte anställa en journalist sedan generaldirektören läst journalistens tidigare artiklar.

Justitiekanslern har nyligen prövat ett fall där en journalist inte fick en anställning som pressansvarig hos Statistiska centralbyrån (SCB) eftersom generaldirektören efter att ha läst journalistens debattartiklar om asyl och migration förlorat förtroendet för journalistens sätt att skriva och vara saklig och objektiv. Justitiekanslern kom fram till att myndigheten inte hade gjort något fel.

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Offentlighet & sekretess | Yttrandefrihet ]

Blendow Lexnova

Myndigheters praxisdatabaser på Internet” i Blendow Lexnova april 2011

Läs :

» Blendow Lexnova

Sören Öman skriver om myndigheters praxisdatabaser på internet.

– När en myndighet vill ha en praxisdatabas på internet för information och vägledning till allmänheten är det säkrast att hålla sig till bestämmelserna i rättsinformationsförordningen trots att den förordningen inte är tillämplig på sådan publicering, skriver Sören Öman.

Justitieombudsmannen har begått olagligheter genom att kränka den personliga integriteten för JO-anmälare och anmälda myndighetspersoner. Det konstaterade Datainspektionen i ett beslut i höstas. Kränkningarna hade skett genom att Justitieombudsmannen i sin praxisdatabas på Internet publicerade namnen på JO-anmälare och anmälda myndighetspersoner. Det stred enligt Datainspektionen mot 5 a § personuppgiftslagen (1998:204).

Dela :

2010 ( 2 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Yttrandefrihet ]

Blendow Lexnova

Internetpublicering och missbruksregeln i personuppgiftslagen” i Blendow Lexnova september 2010

Läs :

» Blendow Lexnova

I september månads expertkommentar i offentlig rätt behandlar Sören Öman personuppgiftslagen och internetpublicering.

När det gäller missbruksregeln finns det ännu knappt någon domstolspraxis.

– Publicerade beslut från Datainspektionen har gällt ganska självklara fall. Jag tycker att det verkar som att Datainspektionen försöker undvika att bli någon sorts Internetpolis och begränsar sina insatser till klart kränkande publiceringar. Det är naturligt eftersom det i dessa fall står två grundläggande rättigheter mot varandra, yttrandefriheten och rätten till integritetsskydd, skriver Sören Öman.

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Offentlighet & sekretess | Yttrandefrihet ]

Blendow Lexnova

Webbpublicering med utgivningsbevis skyddar inte myndigheter” i Blendow Lexnova april 2010

Läs :

» Blendow Lexnova

I april månads expertkommentar i offentlig rätt behandlar Sören Öman personuppgiftslagen i förhållande till myndigheters webbpubicering.

– Flera kommuner och landsting samt statliga myndigheter har skaffat sig utgivningsbevis för sina webbplatser. Men myndigheter kan inte förlita sig på det yttrandefrihetsrättsliga grundlagsskyddet. De måste i stället följa bl.a. personuppgiftslagen och vara varsamma vid sin webbpublicering, skriver Sören Öman.

Sedan år 2003 kan man få ett frivilligt grundlagsskydd för sin webbpublicering genom att anmäla en ansvarig utgivare och skaffa ett utgivningsbevis hos Radio- och TV-verket. Det kostar 2 000 kr och gäller i tio år. Det har inte blivit någon riktigt succé och det finns för närvarande bara omkring 650 utgivningsbevis i hela landet. Flera kommuner och landsting samt statliga myndigheter har dock skaffat sig utgivningsbevis för sina webbplatser.

Dela :

2009 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Offentlighet & sekretess | Yttrandefrihet ]

Blendow Lexnova

Offentliganställdas yttrandefrihet stärks” i Blendow Lexnova november 2009

Läs :

» Blendow Lexnova

I november månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om offentliganställdas yttrandefrihet. Ämnet är aktuellt i och med en lagrådsremiss som bland annat föreslår att myndigheter och andra allmänna organ inte får ingripa mot någon för att han eller hon har använt sin yttrandefrihet. Dessutom innehåller förslaget uttryckliga straffbestämmelser för den som trots förbuden uppsåtligen ingriper i form av ”avskedande, uppsägning, utdelande av disciplinpåföljd eller en liknande åtgärd”.

Dela :

2008 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Företagshemligheter | Yttrandefrihet ]

Blendow Lexnova

Skyddet för företagshemligheter” i Blendow Lexnova november 2008

Läs :

» Blendow Lexnova

I november månads expertkommentar i arbetsrätt behandlar Sören Öman, vice ordförande Arbetsdomstolen och föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet, skyddet för företagshemligheter.

– En betydelsefull nyhet som föreslås är att det efter domstolsbeslut på begäran av arbetsgivaren ska bli möjligt för Kronofogdemyndigheten att göra en s.k. bevisundersökning t.ex. hemma hos den arbetstagare eller före detta arbetstagare som misstänks ha brutit mot lagen, skriver Sören Öman. Läs mer

Dela :