: : : Europarätt:

Expertkommentar

( 21 skrifter av Sören Öman, listas nedan )

» Gå direkt till listan med skrifter av Sören Öman

Skrifter av Sören Öman om expertkommentar ( 21 st. )

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

2018 ( 2 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Europarätt | It-rätt ]

Blendow Lexnova

Automatiserade beslut och dataskyddsförordningen” i Blendow Lexnova augusti 2018

 Läs:» Automatiserade beslut och dataskyddsförordningen

» Blendow Lexnova

I september månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om rätten att slippa automatiserade beslut. Enligt kommentaren omfattar bestämmelsen i dataskyddsförordningen bara beslut som enbart grundas på automatiserad behandling som inbegriper så kallad profilering – och besluten är förbjudna först sedan den registrerade begärt att få slippa dem.

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Europarätt | It-rätt ]

Blendow Lexnova

Den nya dataskyddslagen” i Blendow Lexnova mars 2018

 Läs:» Den nya dataskyddslagen

» Blendow Lexnova

I april månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om den nya dataskyddslagen, som snart ska träda i kraft. I dataskyddslagen finns bland annat bestämmelser som utsträcker tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning – bestämmelser som i praktiken är de allra viktigaste. Läs mer

Dela :

2017 ( 3 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Europarätt | It-rätt ]

Blendow Lexnova

Nyheter i dataskyddsförordningen II” i Blendow Lexnova december 2017

 Läs:» Nyheter i dataskyddsförordningen II

» Blendow Lexnova

I december månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om EU:s dataskyddsförordning. Kommentaren tar upp den nya rätten för registrerade att få ofullständiga uppgifter kompletterade, och vad denna rätt medför för skyldigheter för den personuppgiftsansvarige. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Europarätt | It-rätt ]

Blendow Lexnova

Registerförfattningar och dataskyddsförordningen” i Blendow Lexnova oktober 2017

 Läs:» Registerförfattningar och dataskyddsförordningen

» Blendow Lexnova

I oktober månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om registerförfattningar och dataskyddsförordningen. Kommentaren redogör för flera av de förändringar som kommer att göras i svensk lagstiftning, bland annat när det gäller kamerabevakning av butiksingångar samt behandling av personuppgifter på utbildnings- och forskningsområdet. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Europarätt | It-rätt ]

Blendow Lexnova

Nyheter i dataskyddsförordningen” i Blendow Lexnova mars 2017

 Läs:» Nyheter i dataskyddsförordningen

» Blendow Lexnova

I mars månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om EU:s dataskyddsförordning, med fokus på de registrerades rättigheter. Kommentaren tar bland annat upp den nya informationsskyldigheten, som innebär att registrerade måste informeras innan redan insamlade personuppgifter får användas för annat ändamål än det för vilket de samlades in – något som kan bli besvärligt för personuppgiftsansvariga. Läs mer

Dela :

2016 ( 5 st. )

EU & arbetsrätt Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt ]

Omslaget till EU-förordning om dataskydd ersätter nationella personuppgiftslagar

EU-förordning om dataskydd ersätter nationella personuppgiftslagar” i EU & arbetsrätt 2016 nr 3–4 s. 7

Läs :

EU:s så kallade dataskyddsförordning antogs i somras. Den börjar tillämpas den 25 maj 2018 och ersätter då medlemsstaternas lagstiftning om behandling av personuppgifter. En nyhet är att kollektivavtal nämns uttryckligen i förordningen. Ett kollektivavtal ska således kunna grunda en rätt att behandla känsliga personuppgifter om till exempel hälsa som behövs för att någon ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Europarätt | It-rätt ]

Blendow Lexnova

Olaglig behandling av personuppgifter laglig” i Blendow Lexnova oktober 2016

 Läs:» Olaglig behandling av personuppgifter laglig

» Blendow Lexnova

I oktober månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om ett färskt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen där kravet i 9 § personuppgiftslagen på att personuppgifter bara får behandlas om det är lagligt prövas. Kommentaren redogör för omständigheterna i målet och den slutsats som domstolen kommer fram till. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Blendow Lexnova

Entreprenörs­ansvar för löner i bygg­branschen” i Blendow Lexnova augusti 2016

 Läs:» Entreprenörs­ansvar för löner i bygg­branschen

» Blendow Lexnova

I augusti månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om ett nytt förslag som innebär att en byggentreprenör ska ansvara för lön till utstationerade arbetstagare hos underentreprenörer, om inte underentreprenören betalar enligt avtalet. Bakgrunden till förslaget är ett EU-direktiv som egentligen skulle ha varit genomfört i Sverige redan den 18 juni 2016. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Europarätt | It-rätt ]

Blendow Lexnova

EU:s dataskyddsförordning” i Blendow Lexnova april 2016

 Läs:» EU:s dataskyddsförordning

» Blendow Lexnova

I april månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om EU:s dataskyddsförordning, som sannolikt kommer att antas under våren, och några av de förändringar den kommer att medföra för Sveriges del. Kommentaren tar bland annat upp slopandet av den så kallade missbruksregeln och de ändrade reglerna för myndigheters behandling av personuppgifter. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Blendow Lexnova

Allmän visstidsanställning ska lättare övergå till tillsvidareanställning” i Blendow Lexnova januari 2016

 Läs:» Allmän visstidsanställning ska lättare övergå till tillsvidareanställning

» Blendow Lexnova

I januari månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om de nya omvandlingsreglerna vid allmän visstidsanställning, som enligt regeringens förslag ska börja gälla den 1 maj 2016. Förslaget, som bland annat innefattar en förlängd referensperiod och en utvidgad informationsskyldighet, medför att arbetsgivare vid nyanställning kan behöva detaljgranska anställningar sedan lång tid tillbaka. Läs mer

Dela :

2015 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Blendow Lexnova

Översynen av lex Laval” i Blendow Lexnova oktober 2015

 Läs:» Översynen av lex Laval

» Blendow Lexnova

I oktober månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om de nyheter vid utstationering av arbetskraft i Sverige som föreslås i Utstationeringskommitténs färska betänkande med en översyn av lex Laval. Bland annat redogör han för det nya system med särskilda utstationeringskollektivavtal som föreslås ersätta den så kallade bevisregeln. Läs mer

Dela :

2013 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Blendow Lexnova

Europadomstolen och anställningsskyddet” i Blendow Lexnova februari 2013

Läs :

» Blendow Lexnova

I februari månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om ny anställningsskyddspraxis från Europadomstolen. I kommentaren behandlas avgränsningen mellan den anställdes religionsfrihet samt arbetsgivarens olika intressen liksom det första fallet där Europadomstolen beordrat en stat att återinsätta en avskedad statsanställd i tjänst.

Europakonventionen och Europadomstolens praxis får allt större betydelse för den svenska arbetsrätten. I en tidigare expertkommentar i arbetsrätt (för november 2012) har jag beskrivit hur Arbetsdomstolen, grundat på Europakonventionen och Europadomstolens uttolkning av denna, för första gången underkänt en kollektivavtalsbestämmelse (om löneavdrag för oorganiserade för kontrollavgifter). Jag har också tidigare (i expertkommentaren i arbetsrätt för mars 2012) berättat om principiellt viktiga domar från Europadomstolen som fastslagit att (även) privatanställda ska ha skydd för sin yttrandefrihet i förhållande till sin arbetsgivare. Nu har det under januari 2013 kommit ytterligare domar från Europadomstolen av betydelse för anställningsskyddet.

Dela :

2012 ( 4 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Blendow Lexnova

Löneavdrag för kontrollavgifter” i Blendow Lexnova november 2012

Läs :

» Blendow Lexnova

I november månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om en aktuell dom – AD 2012 nr 74 – där Arbetsdomstolen funnit att det är olagligt att för kontrollavgifter göra avdrag på oorganiserades löner – en fråga där domstolen låtit en bestämmelse i Europakonventionen få avgörande betydelse.

Att enligt Installationsavtalet göra löneavdrag på oorganiserades löner för kontrollavgifter till Svenska Elektrikerförbundet är olagligt. Det slog Arbetsdomstolen nyligen fast.

Dela :

EU & arbetsrätt Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till Europakonventionen kräver att arbetsgivaren anger skälen för en uppsägning

Europakonventionen kräver att arbetsgivaren anger skälen för en uppsägning” i EU & arbetsrätt 2012 nr 3 s. 7

Läs :

En statlig arbetsgivare som säger upp en anställd måste ange skälen för uppsägningen och dessa måste gå att pröva i domstol. Det slog Europadomstolen för mänskliga rättigheter nyligen fast i en dom där Ungern fälldes för brott mot Europakonventionens artikel 6 om rätten till en rättvis rättegång.

Dela :

EU & arbetsrätt Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt ]

Omslaget till Samtycke ska inte vara nog för att behandla arbetstagares persondata

Samtycke ska inte vara nog för att behandla arbetstagares persondata” i EU & arbetsrätt 2012 nr 3 s. 4

Läs :

Att arbetstagaren själv ger sitt samtycke ska inte vara tillräckligt för att arbetsgivaren ska få behandla hans eller hennes personuppgifter. Så blir det om Europeiska kommissionen får gehör för det förslag till förordning om persondata som EU:s medlemsstater nu förhandlar om. Förordningen är avsedd att ersätta det nuvarande EG-direktivet 95/46/EG om personuppgifter.

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Europarätt | It-rätt ]

Blendow Lexnova

EU-förordning föreslås ersätta personuppgiftslagen” i Blendow Lexnova maj 2012

Läs :

» Blendow Lexnova

I maj månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om planerna på att ersätta personuppgiftslagen med en ny EU-förordning om behandling av personuppgifter.

EU-kommissionen lämnade i slutet av januari i år ett förslag till en ny EU-förordning om behandling av personuppgifter som nu förhandlas av EU:s medlemsstater. Om förslaget genomförs, kommer EU-förordningen att bli direkt tillämplig i Sverige och ersätta personuppgiftslagen (1998:204). De många så kallade särskilda registerförfattningarna som gäller för myndigheter skulle då också behöva ses över och anpassas.

Dela :

2011 ( 2 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Blendow Lexnova

Ett nytt kollektivavtal vid en verksamhetsövergång får inte ge en påtaglig lönesänkning” i Blendow Lexnova december 2011

Läs :

» Blendow Lexnova

I december månads expertkommentar i arbetsrätt kommenterar Sören Öman ett aktuellt avgörande från EU-domstolen som behandlar kollektivavtal vid verksamhetsövergång.

Enligt direktivet om övergång av verksamhet (tidigare 77/187 och numera 2001/23) ska förvärvaren efter en verksamhetsövergång vara bunden av villkoren i löpande kollektivavtal på samma sätt som överlåtaren var bunden till dess att ett nytt kollektivavtal har börjat gälla. EU-domstolen har nu slagit fast att direktivet hindrar att detta nya kollektivavtal innebär att de övertagna arbetstagarna drabbas av en påtaglig lönesänkning. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Blendow Lexnova

Övergång av koncernbolag utan anställda – De anställda i koncernens arbetsgivarbolag följer med” i Blendow Lexnova januari 2011

Läs :

» Blendow Lexnova

I januari månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om anställdas rättigheter vid övergång av koncernbolag. EU-domstolen har nyligen prövat frågan.

Ett bolag helt utan anställda kan vara ”arbetsgivare” och ”överlåtare” enligt EG-direktivet om övergång av verksamhet (2001/23). Det slog EU-domstolen fast i en dom den 21 oktober 2010. Målet gällde förhållandena inom Heineken-koncernen. Läs mer

Dela :

2010 ( 2 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Europarätt | Övrigt ]

Blendow Lexnova

Dom från EU-domstolen om kollektivavtalsreglerade försäkringar för offentligt anställda” i Blendow Lexnova november 2010

Läs :

» Blendow Lexnova

I november månads expertkommentar behandlar Sören Öman en dom från EU-domstolen som handlar om kollektivavtalsreglerade försäkringar för offentligt anställda.

EU-domstolen kom fram till att Tyskland inte hade följt sina skyldigheter enligt de EU-rättsliga upphandlingsbestämmelserna när de kommunala arbetsgivarna, utan offentlig upphandling, träffade försäkringsavtal med försäkringsgivarna enligt kollektivavtalet.

– Jag har svårt att se att man från ett svenskt perspektiv skulle kunna föra fram några andra argument mot offentlig upphandling som inte redan prövats och förkastats av EU-domstolen, skriver Sören Öman.

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Blendow Lexnova

Åtgärder med anledning av EU-domstolens dom i Laval-målet” i Blendow Lexnova april 2010

Läs :

» Blendow Lexnova

I april månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om de lagstiftningsåtgärder som införts med anledning av Lavalmålet.

– Ändringarna som trädde i kraft den 15 april innebär i praktiken att det med stöd i EU:s utstationeringsdirektiv införs ett system som gör det möjligt för svenska fackliga organisationer att vidta stridståtgärder mot utländska utstationerande arbetsgivare för att med den utländske arbetsgivaren uppnå ett kollektivavtal, skriver Sören Öman.

Dela :

2009 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Europarätt | It-rätt ]

Blendow Lexnova

Uppgifter i registerutdrag om vem som fått ut informationen” i Blendow Lexnova september 2009

Läs :

» Blendow Lexnova

I september månads expertkommentar i offentlig rätt behandlar Sören Öman uppgifter i registerutdrag om vem som har fått ut uppgifter. Enligt ett EG-rättsligt avgörande bör personuppgiftsansvariga spara uppgifter om mottagarna och även själva informationen som lämnats ut till dessa. Dessutom bör man vara försiktig när man läser förarbetsuttalanden, uttalanden från Datainspektionen och Ömans egen kommentar till personuppgiftslagen eftersom de i vissa fall inte stämmer eller är missvisande i ljuset av EG-domstolens dom.

Dela :