Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsrättslig seminarier:

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

Utvecklingen av förslags- och uppfinnaravtal

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman :

Utvecklingen av förslags- och uppfinnaravtal

Seminariet hölls tisdagen den 21 april 2015 med 28  deltagare

Kollektivavtal om ersättning för arbetstagares förslag och uppfinningar reglerar båda rätten till ersättning för idéer som arbetsgivaren vill utnyttja. Utan avtal eller ensidig arbetsgivarutfästelse finns inte rätt till ersättning för förslag, medan rätten till ersättning för arbetstagares uppfinningar regleras i delvis dispositiv lag. Centrala förslagsavtal slöts på många områden, men på senare år har flera sagts upp. Även uppfinnaravtalet är uppsagt och avtalsförhandlingar pågår. Varför ville man inledningsvis ha en central reglering om förslag och hur fungerade den? Varför avskaffades den senare på flera områden? Varför är ett uppfinnaravtal bättre än lagen och hur har avtalet fungerat?

Talare:

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 29 seminarier med totalt 2053 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version