Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsrättslig seminarier:

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

Tredjemansavtal om arbetstagare

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman :

Tredjemansavtal om arbetstagare

Seminariet hölls onsdagen den 8 oktober 2014 med 60  deltagare

Det tycks bli allt vanligare att andra än organisationerna på arbetsmarknaden träffar avtal som syftar till att reglera förhållandet mellan en arbetsgivare och dennes anställda. Ett exempel är s.k. sociala klausuler vid offentlig upphandling, där en upphandlande myndighet kräver att anbudsgivare åtar sig att tillämpa villkoren i kollektivavtalet i branschen i förhållande till sina anställda eller att tillförsäkra dem yttrande- och meddelarfrihet. Sådana avtal ger upphov till en rad juridiska frågeställningar.

Under vilka förutsättningar (förutom lagstiftning) kan en tredje man grunda en självständig rätt på avtal mellan andra parter? Vilka sanktioner kan komma i fråga mellan avtalsparterna om den ena inte ger tredje man avtalade rättigheter? Vad gäller om inget är uttryckligt avtalat och det inte uppstår någon ekonomisk skada för avtalsmotparten eller ens för tredje man?

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 29 seminarier med totalt 2053 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version