Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsrättslig seminarier:

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

Tre förslag om inskränkt strejkrätt

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman :

Tre förslag om inskränkt strejkrätt

Seminariet hölls onsdagen den 29 augusti 2018 med 97  deltagare

På regeringens bord finns nu inte mindre än tre förslag om att inskränka strejkrätten, två alternativa förslag från Stridsåtgärdsutredningen (SOU 2018:40) och ett från de etablerade topporganisationerna på arbetsmarknaden. Bakgrunden är de svåra störningar för verksamheten i Göteborgs hamn som kan skyllas på den vida möjligheten att vidta stridsåtgärder för dem som inte är bundna av kollektivavtal. Vad ska man göra åt det? Hur stämmer förslagen överens med den svenska arbetsmarknadsmodellen? Är de förenliga med ILO:s konventioner om föreningsrätt och kollektiva förhandlingar? Dessa och andra frågor om regleringen av stridsåtgärder belyses och diskuteras vid seminariet.

Talare:
Tommy Larsson, särskild utredare i Stridsåtgärdsutredningen
Erland Olauson, som arbetat med arbetsmarknadsparternas förslag
Birgitta Nyström, professor, Lunds universitet

» Länk till Stridsåtgärdsutredningens förslag (SOU 2018:40)

» Länk till arbetsmarknadsorganisationernas förslag

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 29 seminarier med totalt 2053 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version