Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsrättslig seminarier:

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

Statlig reglering av ersättningsvillkoren i finansiella sektorn

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman :

Statlig reglering av ersättningsvillkoren i finansiella sektorn

Seminariet hölls onsdagen den 22 oktober 2014 med 31  deltagare

Den traditionella gemensamma inställningen hos statsmakterna och arbetsmarknadens parter är att staten inte ska lägga sig i vilken ersättning man ska ha för arbete utan att detta är en fråga för arbetsmarknadens parter att reglera i kollektivavtal. Det verkar som om en delvis annan inställning gör sig gällande inom den finansiella sektorn, där det finns offentligrättslig reglering om just detta. Vilka författningsregler gäller där i fråga om arbetstagares ersättning? Vad är motivet för det i Sverige otraditionella ingreppet i lönebildningen? Hur tycker tillsynsmyndigheten och arbetsmarknadens parter att det har fungerat?

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 29 seminarier med totalt 2053 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version