: : : :

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

Privatiseringen av den svenska statstjänstemannarätten

Privatiseringen av den svenska statstjänstemannarätten

Seminariet hölls måndagen den 30 mars 2015 med 29  deltagare

Den statliga arbetsrätten har utvecklats från ett system där villkor och annat fastslagits genom offentligrättsliga föreskrifter och beslut vid myndighetsutövning till att alltmer närma sig vad som gäller i den privata sektorn. Har utvecklingen av den statliga arbetsrätten påverkat utvecklingen av den privata arbetsrätten?

Inledare:

Kommentatorer:

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 23 seminarier med totalt 1361 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.