Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsrättslig seminarier:

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

Nytt kollektivavtal ny norm för bedömningen av konkurrensklausuler

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman :

Nytt kollektivavtal ny norm för bedömningen av konkurrensklausuler

Seminariet hölls tisdagen den 26 januari 2016 med 77  deltagare

Den 1 december trädde ett nytt kollektivavtal om konkurrensklausuler i anställningsavtal i kraft. Det ersatte ett avtal från 1969, som har varit normbildande även utanför det kollektivavtalsreglerade området. Medan det äldre avtalet enbart omfattade medlemmar i Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer, täcker det nya avtalet alla tjänstemän inom PTK-området. En annan nyhet är att det ger tydligare vägledning för bedömningen av om en konkurrensklausul är skälig, och för hur parterna i anställningsavtalet ska göra om någon av dem vill att den ska ändras.

Vad gäller enligt det nya kollektivavtalet? Vad innebär det jämfört med den praxis som finns idag? Och hur förhåller det sig till jämkningsregeln i 38 § avtalslagen? Dessa och andra frågor kommer att diskuteras vid seminariet.

Talare:

Kommentator: Bengt Domeij, professor, Uppsala universitet

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 29 seminarier med totalt 2053 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version