: : : :

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

När har skadan inträffat i arbetet/tjänsten?

När har skadan inträffat i arbetet/tjänsten?

Seminariet hölls onsdagen den 9 april 2014 med 48  deltagare

En förutsättning för arbetstagares rätt till ersättning för personskada enligt reglerna om arbetsskadeförsäkring i socialförsäkringsbalken och vid arbetsmarknadsförsäkringar som Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) är att skadan inträffat ”i arbetet”. Orsakar en arbetstagare själv en skada ”i tjänsten” utlöser detta enligt skadeståndslagen som regel ett principalansvar för arbetsgivaren, samtidigt som arbetstagaren får ett skydd mot skadeståndskrav.

Försäkringsersättning vid arbetsskada och skadestånd till följd av principalansvar har olika grund, men förutsätter båda att skadan orsakats i arbetstagarens arbete/tjänst för en arbetsgivare. Var går gränsen för kopplingen till arbetet/tjänsten? Tolkas begreppen på olika sätt inom socialförsäkringen, trygghetsförsäkringen och skadeståndsrätten?

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 23 seminarier med totalt 1361 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.