Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsrättslig seminarier:

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

När ”egenföretagare” är arbetstagare – Skatterätt och arbetsrätt i gränsöverskridande situationer

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman :

När ”egenföretagare” är arbetstagare – Skatterätt och arbetsrätt i gränsöverskridande situationer

Seminariet hölls måndagen den 26 januari 2015 med 93  deltagare

Ibland kommer förvaltningsdomstolarna fram till att personer som uppträtt som utländska egenföretagare ska beskattas i inkomstslaget tjänst. På liknande sätt kan Arbetsdomstolen slå fast att en ”egenföretagare” i själva verket är arbetstagare och omfattas av arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. I vilken mån överensstämmer det skatterättsliga och det civilrättsliga arbetstagarbegreppet? Vilka ekonomiska konsekvenser får dessa beslut för beställaren respektive den arbetspresterande parten? Och hur reder man i efterhand upp situationen mellan dem när de förutsättningar som deras avtal utgick från inte längre gäller?

Talare:

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 29 seminarier med totalt 2053 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version