Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsrättslig seminarier:

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

När allmän avtalsrätt tillämpas på anställningsavtal: Skiljer sig tillämpningen från andra avtalstyper? Del 2

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman :

När allmän avtalsrätt tillämpas på anställningsavtal: Skiljer sig tillämpningen från andra avtalstyper? Del 2

Seminariet hölls måndagen den 18 mars 2013 med 66  deltagare

Anställningsavtalet är en avtalstyp av särskild karaktär, men i avsaknad av särskild lagstiftning får allmänna avtalsrättsliga principer tillämpas på avtalet. Men hur förhåller sig tillämpningen i praxis till vad som anses gälla för andra avtalstyper? Detta diskuterar vi på två seminarier med inledning av en arbetsrättare och kommentarer av en allmän avtalsrättare.

På det andra seminariet tar vi upp dels betydelsen av bruket på arbetsplatsen för innehållet i anställningsavtalet, dels kollektivavtals s.k. efterverkan för anställningsavtalet.

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 29 seminarier med totalt 2053 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version