: : : :

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

När allmän avtalsrätt tillämpas på anställningsavtal: Skiljer sig tillämpningen från andra avtalstyper? Del 1

När allmän avtalsrätt tillämpas på anställningsavtal: Skiljer sig tillämpningen från andra avtalstyper? Del 1

Seminariet hölls tisdagen den 12 februari 2013 med 84  deltagare

Anställningsavtalet är en avtalstyp av särskild karaktär, men i avsaknad av särskild lagstiftning får allmänna avtalsrättsliga principer tillämpas på avtalet. Men hur förhåller sig tillämpningen i praxis till vad som anses gälla för andra avtalstyper? Detta diskuterar vi på två seminarier med inledning av en arbetsrättare och kommentarer av en allmän avtalsrättare.

På det första seminariet tar vi upp dels ogiltighet enligt allmänna avtalsrättsliga regler, t.ex. på grund av svek, dels skadestånd när en åtgärd,t.ex. en uppsägning eller ett avskedande, har orsakat sjukdom med åtföljande inkomstförlust.

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 23 seminarier med totalt 1361 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.