Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsrättslig seminarier:

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

Medbestämmandeavtal – vad är det?

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman :

Medbestämmandeavtal – vad är det?

Seminariet hölls torsdagen den 22 maj 2014 med 27  deltagare

Medbestämmandelagen (32 §) ger arbetsmarknadens parter möjlighet att ingå kollektivavtal om medbestämmanderätt för arbetstagarsidan. Det ska avse frågor där arbetsgivaren annars har ensidig beslutsrätt, och ger arbetstagarorganisationen tolkningsföreträde vid tvist (33 §).

Men när finns det egentligen ett sådant medbestämmandeavtal och hur tolkas det? När har arbetstagarorganisationen tolkningsföreträde på grund av medbestämmandeavtal (33 §) respektive i tvister om arbetsskyldighet enligt avtal (34 §)?

Dessa och andra frågor diskuterar professorn Örjan Edström med utgångspunkt i ett par fall från Arbetsdomstolen, bl.a. AD 2009 nr 36 (medbestämmandeavtal om alkoholtestning), vid ett seminarium.

Talare: Örjan Edström, professor, Umeå universitet

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 29 seminarier med totalt 2053 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version