Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsrättslig seminarier:

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

Likabehandling av högkvalificerade arbetskraftsmigranter – hur fungerar det?

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman :

Likabehandling av högkvalificerade arbetskraftsmigranter – hur fungerar det?

Seminariet hölls tisdagen den 29 oktober 2019 med 26  deltagare

I många sammanhang diskuteras behovet av att attrahera högkvalificerade arbetskraftsmigranter från tredje land. Villkoren för deras arbete i Sverige är mindre kända. Enligt EU-rätten ska arbetskraftsmigranter behandlas lika med inhemsk arbetskraft. Men bidrar den kombinerade effekten av villkoren för att få ett arbetstillstånd och innehållet i de kollektivavtal som reglerar högkvalificerade arbetstagares anställningsvillkor till att detta krav kan uppfyllas? Och ger svensk rätt dessa migranter något robust medel för att utkräva likabehandling? Dessa och andra frågor diskuteras vid seminariet.

Inledare:
Petra Herzfeld Olsson, docent, Stockholms universitet

Kommentatorer:
Patrick Joyce, chefsekonom, Almega
Magnus Skagerfält, utredare, Sveriges Ingenjörer

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 29 seminarier med totalt 2053 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version