: : : :

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

Konkurrensklausuler för anställda och andra avtal som hindrar konkurrens om arbetskraften

Konkurrensklausuler för anställda och andra avtal som hindrar konkurrens om arbetskraften

Seminariet hölls tisdagen den 1 oktober 2013 med 76  deltagare

Avtalsklausuler som ska hindra arbetstagare från att ta anställning hos arbetsgivarens konkurrenter eller bedriva egen kokurrerande verksamhet får inte vara oskäliga. Skäligheten bedöms antingen enligt ett kollektivavtal från 1969 eller 38 § avtalslagen. I realiteten formuleras sådana konkurrensklausuler ofta ensidigt av arbetsgivaren med följden att de blir alltför långtgående, konstaterar professor Bengt Domeij i en ny undersökning. Det innebär stora nackdelar för arbetstagaren eftersom klausulen tenderar att bli avskräckande även när den är ogiltig.

En annan typ av avtal som tjänar samma syfte är överenskommelser mellan företag om att inte rekrytera personal från varandra, s.k. non-solicitation.

Vad är en ”skälig” konkurrensklausul i ett anställningsavtal? Hur kan man motverka slentrianmässig användning av alltför långtgående sådana? Och finns det liknande begränsningar för avtal om non-solicitation?

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 23 seminarier med totalt 1361 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.