Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsrättslig seminarier:

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

Hur begränsas livsföringen av anställningen?

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman :

Hur begränsas livsföringen av anställningen?

Seminariet hölls onsdagen den 13 november 2013 med 59  deltagare

De anställdas ökade närvaro på internet och förändrade attityder till agerande i sociala medier ställer arbetsrätten inför nya frågor. Vilka implikationer har handlande under fritiden och utan koppling till arbetet för anställningsförhållandet? Vad för slags handlingar kan få återverkningar i anställningen? Den här typen av frågor är alltmer brännande, och har avsatt spår i aktuella domar från Arbetsdomstolen (t.ex. AD 2011 nr 74 den bloggande polisen och AD 2012 nr 25 den facebookande rektorn).

På seminariet diskuteras hur saklig grund-regeln i anställningsskyddslagen balanserar lojalitet i avtalsrelationen mot utrymmet för mänskliga fri- och rättigheter i anställningsförhållandet. Utgångspunkten är den nyligen publicerade artikeln Anställningsavtal, lojalitetsplikt och mänskliga fri- och rättigheter. Ny rättspraxis om yttrandefrihet på Internet ur arbetsrättslig synvinkel – i offentlig respektive privat anställning, JT 2012–13 s. 846–877.

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 29 seminarier med totalt 2053 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version