: : : :

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

Hur begränsas livsföringen av anställningen?

Hur begränsas livsföringen av anställningen?

Seminariet hölls onsdagen den 13 november 2013 med 59  deltagare

De anställdas ökade närvaro på internet och förändrade attityder till agerande i sociala medier ställer arbetsrätten inför nya frågor. Vilka implikationer har handlande under fritiden och utan koppling till arbetet för anställningsförhållandet? Vad för slags handlingar kan få återverkningar i anställningen? Den här typen av frågor är alltmer brännande, och har avsatt spår i aktuella domar från Arbetsdomstolen (t.ex. AD 2011 nr 74 den bloggande polisen och AD 2012 nr 25 den facebookande rektorn).

På seminariet diskuteras hur saklig grund-regeln i anställningsskyddslagen balanserar lojalitet i avtalsrelationen mot utrymmet för mänskliga fri- och rättigheter i anställningsförhållandet. Utgångspunkten är den nyligen publicerade artikeln Anställningsavtal, lojalitetsplikt och mänskliga fri- och rättigheter. Ny rättspraxis om yttrandefrihet på Internet ur arbetsrättslig synvinkel – i offentlig respektive privat anställning, JT 2012–13 s. 846–877.

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 23 seminarier med totalt 1361 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.