Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsrättslig seminarier:

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

God sed på arbetsmarknaden

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman :

God sed på arbetsmarknaden

Seminariet hölls torsdagen den 13 november 2014 med 77  deltagare

Arbetsdomstolen använder sedan gammalt begreppet god sed på arbetsmarknaden. Det används i skilda situationer och verkar kunna ha olika innebörd beroende på i vilken situation Arbetsdomstolen använder begreppet. I vilka situationer används begreppet och vad är utmärkande för bedömningen i respektive situation? Vilken funktion har begreppet?

Talare:

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 29 seminarier med totalt 2053 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version