Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsrättslig seminarier:

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

Diskrimineringsersättning och andra nya sätt att angripa diskriminering

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman :

Diskrimineringsersättning och andra nya sätt att angripa diskriminering

Seminariet hölls tisdagen den 26 april 2016 med 59  deltagare

Genom diskrimineringslagen ersattes det allmänna skadeståndet som påföljd av diskrimineringsersättning, vilken enligt förarbetena ska vara högre och ännu mera avskräckande. Nu finns det en del praxis som visar hur det har blivit i praktiken.

Är diskrimineringsersättningen faktiskt högre och mer avskräckande än skadestånden? Finns det några skillnader mellan hur Högsta domstolen och Arbetsdomstolen hanterar diskrimineringsersättningen? Och finns det andra nya sätt att angripa diskrimineringsproblematiken? Dessa och andra frågor kommer att diskuteras vid seminariet.

Inledare: Docent Laura Carlson, Stockholms universitet

Kommentator: Docent Sandra Friberg, Uppsala universitet

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 29 seminarier med totalt 2053 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version