: : : : :

Arbetsdomstolens domarAD 1962 nr 2

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet AD 1962 nr 2 nämnts ( 1 st. )

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 155 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetsmarknadskonflikt utbrutit våren 1993 på elinstallationsavtalets område beslutade styrelsen för en arbetsgivarorganisation att dess medlemsföretag hade rätt att i den mån denna konflikts verkningar inte kunde mildras med permittering vidta sympatiåtgärder mot arbetstagare inom aktuella arbetstagarförbunds avtalsområden. Vidare översände organisationen, såvitt är av intresse i målet, till ett av arbetstagarförbunden en skrivelse med rubriken ”Varsel om sympatilockout” i vilken man närmare underrättade förbundet om beslutet. Förbundet erhöll senare från medlemsföretag hos arbetsgivarorganisationen skriftliga varsel om sympatilockout för ett antal anställda.

I målet är fråga om dels huruvida arbetsgivarorganisationen genom sitt beslut som sådant eller i vart fall genom sin underrättelse till arbetstagarförbundet företagit en olovlig stridsåtgärd, dels huruvida arbetsgivarorganisationen genom sitt beslut föranlett en olovlig stridsåtgärd genom de varsel som medlemsföretagen utfärdat.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 155

Lagrum : 41 §, 42 § och 54 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Karin Isacsson, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :