: : : : :

Arbetsdomstolens domarVissa medlemmar i Svenska Bygnadsarbetareförbundet

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Vissa medlemmar i Svenska Bygnadsarbetareförbundet
Aktiv som part 1996 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Vissa medlemmar i Svenska Bygnadsarbetareförbundet som part sedan 1993 ( 1 st. )

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Ett byggentreprenadföretag A överlåter först stora delar av sin verksamhet till företaget B. Beträffande ett särskilt anläggningsprojekt, som ingick i den hos A kvarvarande verksamheten, träffas mellan de båda företagen senare avtal om att B dels förvärvar maskinutrustningen, dels svarar för ledningen av arbetena på arbetsplatsen. A säger därefter upp samtliga anställda i anläggningsprojektet på grund av arbetsbrist. I tvist rörande giltigheten av uppsägningarna uppkommer bl.a. följande frågor:

a) har verksamhet övergått från A till B så att uppsägningarna strider mot uppsägningsförbudet i en kollektivavtalsbestämmelse med samma innehåll som 7 § tredje stycket anställningsskyddslagen?

b) har A åsidosatt sin skyldighet att söka omplacera arbetstagarna?

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 49

Lagrum : 7 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Vissa medlemmar i Svenska Bygnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Blyme, Ingemar Källberg, Peter Ander, Lennart Aspegren, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Stig Ahlin (f.d. förhandlingschefen i Svenska Industritjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :