: : : : :

Arbetsdomstolens domarVissa arbetstagare vid Skogaholms Bröd Aktiebolag

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Vissa arbetstagare vid Skogaholms Bröd Aktiebolag
Aktiv som part 1996 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Vissa arbetstagare vid Skogaholms Bröd Aktiebolag som part sedan 1993 ( 1 st. )

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 22 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om allmänt skadestånd för deltagande i en olovlig strejk. Enligt förarbetsuttalanden bör skadeståndet för en olovlig konflikt som varken innehåller försvårande eller förmildrande omständigheter ligga på nivån 2 000 kr i dagens penningvärde. Arbetsdomstolen gör uttalanden om vad som kan utgöra en ”normalkonflikt”. I det aktuella fallet anser domstolen att det föreligger ett par omständigheter som är ägnade att inverka i sänkande riktning på skadeståndets storlek. Strejken var sålunda redan från början avsedd att vara kortvarig och den avbröts också efter mindre än ett dygn. Vidare var strejken att uppfatta inte i första hand som ett påtryckningsmedel i syfte att påverka kollektivavtalsregleringen utan främst som en protestaktion. Särskilt med hänsyn till de allvarliga följder som konflikten fick för företaget i form av två dygns produktionsbortfall anser domstolen dock att ett betydande skadestånd är motiverat. Det allmänna skadeståndet bestäms till 1 700 kr för var och en av arbetstagarna.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 22

Lagrum : 60 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet & Vissa arbetstagare vid Skogaholms Bröd Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marie Hafström, Christer Måhl, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ola Bengtson, Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Solveig Paulsson.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :