Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Ann GD Kammarkollegiet Vadasz Nilsson

Sök kontaktuppgifter till Ann GD Kammarkollegiet Vadasz Nilsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Ann GD Kammarkollegiet Vadasz Nilsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Ann GD Kammarkollegiet Vadasz Nilsson medverkat i:

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO (Fi 2007:03) [ Pågående ] [ Ledamot ]
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO (Fi 2007:03)
Departement : Finansdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-03-29 00:00:00
Direktiv för kommittén, se dir. 2007:46
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Kommitténs arbete är inte tidsbegränsat.
Utredningen har avgett :
2009:1 ESO-rapport – Den långsiktiga finansieringen – välfärdspolitikens klimatfråga?
2009:2 ESO-rapport – Regelverk och praxis i offentlig upphandling
2009:3 ESO-rapport – Invandringen och de offentliga finanserna
2009:4 ESO-rapport – Fyra dyra fonder? Om effektiv förvaltning och styrning av AP-fonderna
2009:5 ESO-rapport – Lika skola med olika resurser? En ESO-rapport om likvärdighet och resursfördelning
2009:6 ESO-rapport – En kår i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier
2010:1 ESO-rapport – En kår på rätt kurs? En ESO-rapport om försvarets framtida kompetensförsörjning
2010:2 ESO-rapport – Beskattning av privat pensionssparande
2010:3 ESO-rapport – Polisens prestationer – en ESO-rapport om resultatstyrning och effektivitet
2010:4 ESO-rapport – Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges
2010:4 suppl. Calculating the deadweight loss from taxation in a small open economy – a general method with an application to Sweden
2010:5 ESO-rapport – Statliga bidrag till kommunerna – i princip och praktik
2010:6 Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägenhet
2010:7 Värden i vården – en ESO-rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården
2010:8 Enkelt och effektivt – en ESO-rapport om grundtrygghet i välfärdssystemen
2010:9 Kåren och köerna – en ESO-rapport om den medicinska professionens roll i styrning av svensk hälso- och sjukvård
2011:1 UD i en ny sits – organisation, ledning och styrning i en global värld
2011:2 Försvarets förutsättningar – en ESO rapport om erfarenheter från 20 år av försvarsreformer
2011:3 Kalorier kostar – en ESO-rapport om vikten av vikt
2011:4 Avtalsbestämda ersättningar, andra kompletterande ersättningar och arbetsutbudet
2011:5 Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration
2011:6 Kollektivtrafik utan styrning
2011:7 Vägval i vården – en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden
2011:8 Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv
2011:9 Rapport från ett ESO-seminarium – decenniets framtidsfrågor
2012:1 Svängdörrar i staten – en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida
2012:2 En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan
2012:3 Den akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i den högre skolan
2012:4 Income Shifting in Sweden. An empirical evaluation of the 3:12 rules
2012:5 Samhällsekonomin på spåret – en ESO-rapport om att räkna på tunnelbanan
2012:6 Hjälpa eller stjälpa? En ESO-rapport om kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen
2012:7 Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning
2012:8 Forskning och innovation – statens styrning av högskolans samverkan och nyttiggörande
2013:1 Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och markanvisningar
2013:2 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska
2013:3 Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009
2013:4 Transportinfrastrukturens framtida organisering och finansiering
2013:5 Investeringar in blanco? En ESO-rapport om behovet av infrastruktur
2013:6 Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektiviteten i det svenska landsbygdsprogrammet
2013:7 The Pension System in Sweden
2013:8 Den offentliga sektorn – en antologi om att mäta produktivitet och prestationer
2013:9 Utvinning för allmän vinning – en ESO-rapport om svenska mineralinkomster
2013:10 Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner
2014:1 Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen
2014:2 3:12-Corporations in Sweden: The Effects of the 2006 Tax Reform on Investments, Job Creation and Business Start-ups
2014:3 Företagandets förutsättningar – en ESO-rapport om den svenska ägarbeskattningen
2014:4 Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering
2014:5 Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi
2014:6 Hållbara beräkningar – en ESO-rapport om att bedöma den offentliga sektorns finansiella hållbarhet
2014:7 Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor
2014:8 Institutionsvård, incitament och information – en ESO-rapport om placering av ungdomar med sociala problem
2015:1 En ny giv? En ESO-rapport om reglering av spelmarknaden
2015:2 Maktutövning under lagarna? En ESO-rapport om trotsiga kommuner
2015:3 En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden
2015:4 Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och verkan
2015:5 Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning och jämställdhet
SOU 2015:104 Långtidsutredningen 2015 – Huvudbetänkande
SOU 2015:106 Sveriges ekonomi – scenarier fram till år 2060, Bilaga 1 till Långtidsutredningen
SOU 2015:107 Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt, Bilaga 8 till Långtidsutredningen
2016:1 Boende med konsekvens – en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad
2016:2 Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet
2016:3 När skolan själv får välja – en ESO-rapport om friskolornas etableringsmönster
2016:4 Digitaliseringens dynamik – en ESO-rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv
2016:5 Grön tillväxt under lupp – en ESO-rapport om ett begrepp i tiden
2016:6 Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal effektivitet
2016:7 När det rätta blir det lätta – en ESO-rapport om "nudging"
2017:1 Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet
2017:2 Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten, kommunerna och bostadsbyggandet
2017:3 Ankomst och härkomst – en ESO-rapport om skolresultat och bakgrund
2017:4 Yes box! En ESO-rapport om en ny modell för kapital- och bostadsbeskattning
2017:5 Olika kön, olika lön – en ESO-rapport om diskriminering på arbetsmarknaden
2017:6 Makar som delar på kakan – en ESO-rapport om jämställda pensioner
2017:7 Inspiration för integration – en ESO-rapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem länder
2017:8 Att vara brygga mellan forskning och politik – en festskrift från nya ESO:s 10-årsjubileum
2018:1 Grundlag i gungning? En ESO-rapport om EU och den svenska offentlighetsprincipen
2018:2 Lönar sig arbete 2.0? En ESO-rapport med fokus på nyanlända
2018:3 Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering
2018:4 Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar
2018:5 Tänkt efter före! En ESO-rapport om samhällsekonomiska konsekvensanalyser
2018:6 Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso- och sjukvården
2019:1 Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet
2019:2 Synd och skatt – en ESO-rapport om politiken inom områdena alkohol, tobak och spel
2019:3 Skillnad på marginalen – en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning
2019:4 Rätt på EU:s sätt – en ESO-rapport om EU-rättens inverkan på svensk skattelagstiftning
2019:5 Klimatmål på villovägar? En ESO-rapport om politiken för utsläppsminskningar i vägtrafiken
2019:6 Stöta på patrull – en ESO-rapport om polisens problemorienterade arbete
2019:7 Pang för pengarna – en ESO-rapport om Sveriges militära materielförsörjning
2019:8 Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om svensk sjukhusvård i ett jämförande perspektiv
2020:1 Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar
2020:2 Rapport: Jämställdhet räknas – en ESO-rapport om kvinnors förändrade position i arbetslivet
2020:3 Morot utan piska – en ESO-rapport om stärkta incitament för kommunal effektivitet
2020:4 Spänning på hög nivå – en ESO-rapport om elnätets roll för säkra elleveranser
2020:5 Uppkopplad utbildning – en ESO-rapport om högskolans digitalisering av Kjell Nyman
2020:6 Avgörande mål – en avgörande ESO-rapport om sysselsättningspolitiska målformuleringar
2020:7 Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform
2021:1 I en tid av pandemi – en ESO-antologi med samhällsvetenskapliga reflektioner
2021:2 En beklaglig förlust? En ESO-rapport om erfarenheter och lärdomar av arvsskatt
2021:3 Ingen reklam tack – en ESO-rapport om myndigheternas kommunikation
2021:4 Upp till bevis – en ESO-rapport om experiment som underlag för politik
2021:5 Med gemensamma krafter – en ESO-rapport om kommunal avtalssamverkan
2021:6 Ekonomiska krisers dynamik – en ESO-rapport om företagsomställning och strukturomvandling
2021:7 Försörjning med fördröjning – en ESO-rapport om utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden
2022:1 Bakåtblick på vägen fram – en ESO-rapport om etableringsprocessen på svensk arbetsmarknad
2022:2 Tryggare kan ingen vara? En ESO-rapport om socialförsäkringar och välfärdssystem
2022:3 Samspel för stabilitet – en ESO-rapport om rollfördelningen mellan finans- och penningpolitik
2023:1 Stability in the Balance – a Report on the Roles of Fiscal and Monetary Policy to the Expert Group on Public Economics
2023:2 Vem bor här? En ESO-rapport om gamla och nya folkräkningar
2023:3 Kriminella på kartan – en ESO-rapport om den organiserade brottslighetens geografi
2023:4 Handel med stor effekt – en ESO-rapport om utrikeshandeln med el
2023:5 Pandemin och pengarna – en ESO-rapport om inkomster, skatter, fördelning och stödåtgärder under covid-19
2023:6 Fritt valt arbete? En ESO-rapport om könssegregering i utbildning och yrke
2023:7 Temperaturhöjning i klimatpolitiken – en ESO-rapport om EU:s nya lagstiftning i svensk kontext
2023:8 Karriärer och barriärer – en ESO-rapport om skolgång och etablering för unga med utländsk bakgrund
2023:9 Tuffa tag och tillit – en ESO-rapport om utslussning, eftervård och återfall för dömda till sluten ungdomsvård
2023:10 Bruk och straff – en ESO-rapport om kriminaliseringen av narkotikakonsumtion
2024:1 Talande tystnad? En ESO-rapport om självcensur i Sverige
Årsrapport 2023 Årsrapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi för år 2023, ESO, december 2023
2024:2 I samhällets tjänst? En ESO-antologi om villkoren för forskning och samverkan
Medverkande :
Ordförande : Karolina Ekholm, professor, fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2024-12-31
Ordförande : Lars Heikensten, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2013-04-30
Ordförande : Hans Lindblad, fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2020-12-31
Vice ordförande : Villy Bergström, fr.o.m. 2013-11-26 t.o.m. 2017-12-31
Vice ordförande : Jonas Eliasson, professor, fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2023-12-31
Vice ordförande : Harry Flam, fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2012-06-30
Vice ordförande : Yvonne Gustafsson, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2019-12-31
Vice ordförande : Ingrid Petersson, generaldirektör, fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-12-30
Ledamot : Shirin Ahlbäck Öberg, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2013-11-10
Ledamot : Annette Alstadsaeter, fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2019-06-30
Ledamot : Fredrik Carlsson, professor, fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2024-12-31
Ledamot : Ann-Zofie Duvander, professor, fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2023-12-31
Ledamot : Jonas Eliasson, professor, fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-12-30
Ledamot : Robert Eriksson, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Gissur Erlingsson, professor, fr.o.m. 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
Ledamot : Harry Flam, fr.o.m. 2007-12-05
Ledamot : Yvonne Gustafsson, fr.o.m. 2007-12-05
Ledamot : Lars Hultkrantz, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Ann-Sofi Kolm, fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2017-04-30
Ledamot : Eva Mörk, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2010-09-14
Ledamot : Ingrid Petersson, generaldirektör, fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2024-12-31
Ledamot : Mikael Sandström, ekonomie doktor, fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2023-02-08
Ledamot : Sylvia Schwaag Serger, fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2020-12-31
Ledamot : Anna Seim, docent, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Anna Seim, docent, fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Lena Sellgren, chefsekonom, fr.o.m. 2023-04-20 t.o.m. 2026-12-31
Ledamot : Peter Skogman Thoursie, professor, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Peter Skogman Thoursie, professor, fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Annika Sundén, fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2017-10-31
Ledamot : Annika Sundén, docent, fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2020-12-31
Ledamot : Robert Östling, professor, fr.o.m. 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
Expert : Stefan Ackerby, fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2014-02-26
Expert : Susanne Ackum, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2010-05-04
Expert : Ulf Bengtsson, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-01-11
Expert : Fredrik Bystedt, fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2016-06-30
Expert : Per Classon, fr.o.m. 2009-06-01 t.o.m. 2014-08-31
Expert : Niklas Ekstrand, fr.o.m. 2021-09-01
Expert : Camilo Greiff, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2009-06-01 t.o.m. 2009-08-31
Expert : Linda Haggren, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2021-08-31
Expert : Kerstin Hallsten, finansråd, fr.o.m. 2010-05-05 t.o.m. 2012-12-06
Expert : Urban Hansson Brusewitz, fr.o.m. 2009-02-12 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Albin Kainelainen, fr.o.m. 2016-07-01
Expert : Åke Nordlander, fr.o.m. 2016-01-01
Expert : Clas Olsson, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2012-12-06
Expert : Anita Saldén Enérus, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-05-30
Sekreterare : Cecilia Enström Öst, fr.o.m. 2014-01-15 t.o.m. 2015-10-31
Sekreterare : Charlotta Eriksson, A departementssekreterare, fr.o.m. 2020-10-13 t.o.m. 2020-12-31
Sekreterare : Charlotta Eriksson, A departementssekreterare, fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-05-31
Sekreterare : Karin Ewelönn, fr.o.m. 2013-05-06 t.o.m. 2013-11-30
Sekreterare : Johan Hellman, fr.o.m. 2011-02-14 t.o.m. 2011-03-31
Sekreterare : Martin Hill, fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2016-03-27
Sekreterare : Mikaela Holmberg, fr.o.m. 2014-07-01 t.o.m. 2014-08-31
Sekreterare : Åsa-Pia Järliden Bergström, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Elly-Ann Lindström, fr.o.m. 2016-05-16 t.o.m. 2018-02-21
Sekreterare : Axel Merkel, disputerad forskare, fr.o.m. 2022-12-01
Sekreterare : Anna Norén, fr.o.m. 2018-04-09 t.o.m. 2022-09-09
Sekreterare : Charlotte Nömmera, fr.o.m. 2008-10-06
Sekreterare : Åsa Olli Segendorf, fr.o.m. 2011-04-13 t.o.m. 2012-08-13
Sekreterare : Elin Ottosson Bixo, fr.o.m. 2019-06-17 t.o.m. 2019-08-30
Sekreterare : Kristian Persson, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-05-14
Sekreterare : Per Sonnerby, fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2011-04-30
Sekreterare : Maria Vredin Johansson, fr.o.m. 2012-12-12
Sekreterare : Frida Widmalm, fr.o.m. 2020-08-01 t.o.m. 2021-05-08
Sekreterare : Sara Zandian, fr.o.m. 2020-06-15 t.o.m. 2020-08-27
Kanslichef : Martin Hill, tf. kanslichef, fr.o.m. 2015-03-01 t.o.m. 2015-12-31
Kanslichef : Lena Unemo, fr.o.m. 2016-01-01
Kanslichef : Mikael Åsell, fr.o.m. 2008-05-15 t.o.m. 2015-02-28
Kanslisekreterare : Charlotte Korfitsen, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-08-31
Sekreterare : Annika Århammar, kansliråd, fr.o.m. 2024-02-01 t.o.m. 2024-12-31
Ledamot : Jonas Eliasson, professor, fr.o.m. 2024-01-01 t.o.m. 2024-12-31
Ledamot : Marie Torstensson Levander, professor, fr.o.m. 2024-01-01 t.o.m. 2027-12-31
Ledamot : Ann GD Kammarkollegiet Vadasz Nilsson, fr.o.m. 2024-01-01 t.o.m. 2027-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:46 Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman