Hem: Nyheter:

Tidslinje

Komprimerad lista i kronologisk ordning över vad Sören Öman gjort och skrivit

» Föredrag av Sören Öman
( 4 st. kommande & 548 st. hållna sedan 2004, med 7 574 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2023-08-30 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2023-10-24 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2023-11-08 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2023-11-09 Vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )


Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-tidslinje.php on line 78

» Sören Ömans arbetsplatser genom åren

Komprimerad tidslinje 1969 →

Dra i spakarna nedan för att ändra vad som visas.

Komprimerade tidslinjer för olika årtionden

Visa!( Klicka här )

Tidslinje med inlägg

 Visa i tidslinjen nedan :

 Sorteringsordning :


För att ändra : Klicka i boxarna och sedan på knappen Visa!

Visa bara inlägg från ett visst år :

Sök/Filtrera inläggen på denna sida :

2000

2001

Betänkande : Yttrandefrihet för privatanställda, 2001

(såsom ensamutredare), Yttrandefrihet för privatanställda, Ds 2001:9 (Justitiedepartementet) (182 sid.)

Bok : Person­uppgifts­lagen – En kommentar, 2001

och , Person­uppgifts­lagen – En kommentar, andra upplagan, Norstedts Gula Bibliotek, 2001 (423 sid.)

Artikel : Arbetsgivares behandling av personuppgifter, 2001

Arbetsgivares behandling av personuppgifter” i Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman (red.kommitté), Festskrift till Hans Stark, Arbetsrättsliga föreningens skrifter volym V, 2001, s. 413–427

2002

Artikel : Protection of Personal Data – But How?, 2002

Protection of Personal Data – But How?” i Peter Seipel (ed.), Law and Information Technology. Swedish Views SOU 2002:112, s. 177–184

2003

Konferensrapport : Labour law and the fundamental rights of the person – Sweden, 2003

Labour law and the fundamental rights of the person – Sweden” i XVII World Congress of Labour Law and Social Security 3–5 september 2003 i Montevideo, Uruguay, 2002 (Ca 15 sid. jämte bil.)

Artikel : Anmälan av Annamaria Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002, och Peter Blume & Jens Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002, 2003

Anmälan av Annamaria Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002, och Peter Blume & Jens Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002” i SvJT 2003 nr 10 s. 1149–1153

2004

Betänkande : Översyn av person­upp­gifts­lagen, 2004

(såsom särskild utredare), Översyn av person­upp­gifts­lagen, SOU 2004:6 – Personuppgiftslagsutredningen (Justitiedepartementet) (367 sid.)

Artikel : Skillnader mellan privatanställdas och offentliganställdas yttrandefrihet i Sverige, 2004

Skillnader mellan privatanställdas och offentliganställdas yttrandefrihet i Sverige” i Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern – rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003, TemaNord 2004:509, s. 145–150

Artikel : Integritetsskyddets nya utmaningar, 2004

Integritetsskyddets nya utmaningar” i Viveca Still (red.), Media, innovationer och produktivitet – rättssäkerheten och teknologin i omvandling, Nordisk årsbok i rättsinformatik 2003, 2004, s. 11–16

Artikel : Implementing Data Protection in Law, 2004

Implementing Data Protection in Law” i IT Law – Scandinavian Studies in Law Volume 47, 2004, s. 389–403

Artikel : Gallring i allmänna handlingar av integritetsskyddsskäl, 2004

Gallring i allmänna handlingar av integritetsskyddsskäl” i Handlingsoffentlighet utan handlingar?, Skrifter utgivna av Riksarkivet nr 21, 2004, s. 39–48

Bok : Anställ­nings­skydds­praxis, 2004

, Anställ­nings­skydds­praxis, andra upplagan, Norstedts Juridik, 2004 (481 sid.)

2005

Artikel : Yttrandefrihet i arbetslivet i Sverige, 2005

Yttrandefrihet i arbetslivet i Sverige” i Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 1, Hefte 2, 2005, s. 135–143

Bok : Rättegången i arbetstvister – Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund, 2005

(medförfattare), Rättegången i arbetstvister – Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund, andra upplagan, Norstedts Juridik, Arbetsrättsliga föreningens skriftserie VI, 2005 (s. 76–124, 172–180 och 264–267)

Artikel : Privat e-post på arbetet, 2005

Privat e-post på arbetet” i Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel (utgivare), Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck, Juristförlaget i Lund, 2005, s. 685–708

Betänkande : Avidentifiera jobbansökningar – En metod för mångfald, 2005

(såsom utredningssekreterare), Avidentifiera jobbansökningar – En metod för mångfald, SOU 2005:115 – Anonymitetsutredningen (Finansdepartementet) (147 sid.)

2006

Artikel : Särskilda registerförfattningar, 2006

Särskilda registerförfattningar” i Cecilia Magnusson Sjöberg och Peter Wahlgren (red.), Festskrift till Peter Seipel, Norstedts Juridik, 2006, s. 685–705