Hem: Teman: Arbetsrätt: Referenser till arbetsrättslig litteratur:

Referens till arbets­rättslig litteratur:

Tingsrätterna är också arbetsdomstolar (Michaël Koch), 2007

 

Artikel ]

Michaël Koch, Tingsrätterna är också arbetsdomstolar i Till minnet av Södra Roslags tingsrätt En minnesskrift utgiven av Notarieföreningen vid Södra Roslags tingsrätt (red. Mattias Nilsson) 2007 s. 276–281

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Dela :

Böcker av Sören Öman :

Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar
Andra upplagan 2017
Internet­version 2023
Karnov Group / Lexino

Anställ­nings­skydds­praxis
Elfte upplagan 2022
Talbok 2022
Jure Förlag

AD om upp­sägning av person­liga skäl och av­skedande
Tredje upplagan 2021
Åhnberg Förlag

AD om arbets­brist, tur­ordning och före­trädes­rätt
Tredje upplagan 2022
Åhnberg Förlag

AD om skade­stånd, lön och pre­skrip­tion enligt LAS
Tredje upplagan 2023
Åhnberg Förlag

AD om arbets­tagar­begreppet och tids­begränsad an­ställ­ning
Tredje upplagan 2024
Åhnberg Förlag

Rätte­gången i arbets­tvister
Andra upp­lagan 2005
Talbok 2011
Norstedts Juridik

Den kollek­tiva arbets­rätten – En läro­bok
Tredje upplagan 2022
Talbok 2022
Iustus Förlag

Expert­kommen­tarer

70 st. sedan 2008
Blendow Lexnova

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar

Andra upplagan 2021
Internet­version 2023
Norstedts Juridik / Juno

Person­uppgifts­lagen – En kommen­tar
Fjärde upp­lagan 2011
Internet­version 2017
Norstedts Juridik / Juno

Rätts­informatik – Juridiken i det digi­tala informa­tions­sam­hället
Fjärde upplagan 2021
Talbok 2021
Student­litteratur

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman :

» Sök bland litteraturreferenserna

Referenser till arbets­rättslig littera­tur Sören Öman sam­lat. Sören Öman har sedan början av 1990-talet för­fattat ett stort an­tal böcker, artiklar och rapporter på svenska och engelska (totalt 213 st. hittills). Han har bl.a. gett ut en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i elva upp­lagor hittills. Sören Öman har åter­kommande ut­giv­ning på flera olika för­lag, bl.a. Norstedts Juridik / Wolters Kluwer, Zeteo / Juno, Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Karnov Group, Iustus Förlag, Studentlitteratur och Blendow Lexnova.

Exit mobile version