Hem: Teman: Arbetsrätt: Referenser till arbetsrättslig litteratur:

Referens till arbets­rättslig litteratur:

Positiv särbehandling – och demokrati, rättvisa och jämställdhet (Anna Holmgren), 2001

 

Artikel ]

Anna Holmgren, Positiv särbehandling – och demokrati, rättvisa och jämställdhet i Retfærd 2001 s. 75–92

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Dela :

Böcker av Sören Öman :

Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar
Andra upplagan 2017
Internet­version 2023
Karnov Group / Lexino

Anställ­nings­skydds­praxis
Elfte upplagan 2022
Talbok 2022
Jure Förlag

AD om upp­sägning av person­liga skäl och av­skedande
Tredje upplagan 2021
Åhnberg Förlag

AD om arbets­brist, tur­ordning och före­trädes­rätt
Tredje upplagan 2022
Åhnberg Förlag

AD om skade­stånd, lön och pre­skrip­tion enligt LAS
Tredje upplagan 2023
Åhnberg Förlag

AD om arbets­tagar­begreppet och tids­begränsad an­ställ­ning
Tredje upplagan 2024
Åhnberg Förlag

Rätte­gången i arbets­tvister
Andra upp­lagan 2005
Talbok 2011
Norstedts Juridik

Den kollek­tiva arbets­rätten – En läro­bok
Tredje upplagan 2022
Talbok 2022
Iustus Förlag

Expert­kommen­tarer

70 st. sedan 2008
Blendow Lexnova

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar

Andra upplagan 2021
Internet­version 2023
Norstedts Juridik / Juno

Person­uppgifts­lagen – En kommen­tar
Fjärde upp­lagan 2011
Internet­version 2017
Norstedts Juridik / Juno

Rätts­informatik – Juridiken i det digi­tala informa­tions­sam­hället
Femte upplagan 2024
Talbok 2021
Student­litteratur

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman :

» Sök bland litteraturreferenserna

Referenser till arbets­rättslig littera­tur Sören Öman sam­lat. Sören Öman har sedan början av 1990-talet för­fattat ett stort an­tal böcker, artiklar och rapporter på svenska och engelska (totalt 214 st. hittills). Han har bl.a. gett ut en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i elva upp­lagor hittills. Sören Öman har åter­kommande ut­giv­ning på flera olika för­lag, bl.a. Norstedts Juridik / Wolters Kluwer, Zeteo / Juno, Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Karnov Group, Iustus Förlag, Studentlitteratur och Blendow Lexnova.

Exit mobile version