: : : :

Referens till arbets­rättslig litteratur:

Ora et labora – Bed och arbeta – Om religionsfrihet i arbetslivet (Reinhold Fahlbeck), 2002

 

Artikel ]

Reinhold Fahlbeck, Ora et labora – Bed och arbeta – Om religionsfrihet i arbetslivet i TfR 2002 s. 467–549Anteckningar:

Publicerad på engelska (Ora et Labora – On Freedom of Religion at the Work Place: A Stakeholder cum Balancing Factors Mode) i International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2004 s. 27–64

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Dela :

Böcker av Sören Öman :

Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar
Andra upplagan 2017
Internet­version 2018
Karnov Group / Lexino

Anställ­nings­skydds­praxis
Nionde upplagan 2018
Talbok 2017
Jure Förlag

AD om upp­sägning av person­liga skäl och av­skedande
Andra upplagan 2017
Åhnberg Förlag

AD om arbets­brist, tur­ordning och före­trädes­rätt
Andra upplagan 2018
Åhnberg Förlag

AD om skade­stånd, lön och pre­skrip­tion enligt LAS
2015
Åhnberg Förlag

AD om arbets­tagar­begreppet och tids­begränsad an­ställ­ning
2016
Åhnberg Förlag

Rätte­gången i arbets­tvister
Andra upp­lagan 2005
Talbok
Norstedts Juridik

Den kollek­tiva arbets­rätten – En läro­bok
2016
Iustus Förlag

Åter­kommande expert­kommen­tarer

68 st. sedan 2008
Blendow Lexnova

Person­uppgifts­lagen – En kommen­tar
Fjärde upp­lagan 2011
Internet­version 2017
Wolters Kluwer / Zeteo

Rätts­informatik – Juridiken i det digi­tala informa­tions­sam­hället
Tredje upplagan 2018
Talbok 2015
Student­litteratur

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman :

» Sök bland litteraturreferenserna

Referenser till arbets­rättslig littera­tur Sören Öman sam­lat. Sören Öman har sedan början av 1990-talet för­fattat ett stort an­tal böcker, artiklar och rapporter på svenska och engelska (totalt 177 st. hittills). Han har bl.a. gett ut en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i nio upp­lagor hittills. Sören Öman har åter­kommande ut­giv­ning på flera olika för­lag, bl.a. Norstedts Juridik / Wolters Kluwer, Zeteo, Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Karnov Group, Iustus Förlag, Studentlitteratur och Blendow Lexnova.