Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Juristledamöter:

Arbetsdomstolens domarCarina Gunnarsson

( 6 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Ordförande | Vice ordförande | Ledamot i underinstans ]

Sök kontaktuppgifter till Carina Gunnarsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Carina Gunnarsson
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­den Skilj­aktig me­ning An­del skilj­akt­iga Aktiv år
214 st. 1 st. 0,5% 1995–2021
Funktion Antal avgöranden
Ordförande 193 st.  
Vice ordförande 15 st. ( varav 10 st. som tillfällig ersättare )
Juristledamot 6 st.  

12 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 15,9% ( 34 / 214 st. )
[ i 1 / 34 fall ( 2,9% ) har Carina Gunnarsson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål: 17,8% ( 38 / 214 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Ändringsfrekvens : 57,9% ( 22 / 38 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 56,8%

Underinstanser ( 20 st. ) : Linköpings tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Attunda tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Varbergs tingsrätt | Lunds tingsrätt | Vänersborgs tingsrätt | Malmö tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Solna tingsrätt | Nacka tingsrätt | Borås tingsrätt | Ångermanlands tingsrätt | Huddinge tingsrätt | Skellefteå tingsrätt | Falu tingsrätt | Umeå tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 17 st. ( senaste gången 2021-12-15, för 1 år 1 mån 16 dgr sedan )

Carina Gunnarsson har dömt refererade avgöranden med :
207 ledamöter ♀ 85 ♂ 122
52 sekreterare ♀ 33 ♂ 19
386 parter
247 ombud ♀ 87 ♂ 160

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Carina Gunnarsson
( 48 st. ♀ 16 ♂ 32 vid 64 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen* :

Funk­tion Till­trädde Av­gick Längd
Notarie1982-06-011982-12-317 mån
Sekre­terare1984-01-161987-10-043 år 8 mån 19 dgr
Er­sättare för vice ord­förande1996-11-211998-06-301 år 7 mån 10 dgr
Ord­förande1998-07-012015-08-3117 år 2 mån
Förordnad i sammanlagt 23 år och 29 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i tio avgöranden ( 4,7% av alla refererade avgöranden med Carina Gunnarsson sedan 1993 ), första gången den 13 december 1995 och senast den 15 december 2021.
Titlar för Carina Gunnarsson som tillfällig ersättare : F.d. generaldirektör i Medlingsinstitutet & Hovrättsassessor.
Har dessutom, sedan 1993, varit juristledamot i Arbetsdomstolen i sex avgöranden.

Carina Gunnarsson
Har varit ledamot i en tingsrätt (Stockholms tingsrätt) i överklagat mål i Arbetsdomstolen 1993 (1 refererat avgörande) ( sedan 1993 )

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Carina Gunnarsson som juristledamot sedan 1993 ( 6 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2015 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2015 nr 2 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om talan ska avvisas på grund av rättegångshinder i form av litispendens, dvs. därför att det redan pågick en rättegång i saken när talan väcktes.

» Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 2

Lagrum : 13 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740) | 65 § patentlagen (1967:837)

Parter ( Privata sektorn ) : H.A. & J.B. & Sveriges Ingenjörer & Teknikarbetsgivarna & U.J. & Unionen

Ombud : Hanna Alsén & Karin Lundin & Magnus Bäckström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Carina Gunnarsson och Tobias Bergkvist. Enhälligt.
Rättssekreterare : Tobias Bergkvist

Dela :

2013 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2013 nr 45 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

|  ]

Sammanfattning :

En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets moderbolag. Arbetstagaren sade upp sig från sin anställning. Därefter, under uppsägningstiden, hävde arbetstagaren anställningsavtalet och det s.k. partneravtal som var träffat mellan delägarna. Arbetstagaren har därefter stämt arbetsgivaren och yrkat skadestånd och bl.a. gjort gällande att skadeståndet ska beräknas på visst sätt enligt partneravtalet. Fråga huruvida tvisten är att anse som en arbetstvist.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 45

Lagrum : 1 kap. 1 § och 2 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 50 kap. 25 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.A. & Grant Thornton Sweden AB

Ombud : Robert Lakatos & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson (referent), Carina Gunnarsson och Malin Stensbäck. Enhälligt.
Sekreterare : Sofia Andersson

Dela :

2012 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2012 nr 85 meddelad Enhällig
Överklagat ( återförvisat ) – Beslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i revisionsbolagets moderbolag. Som delägare var revisorn bunden av ett s.k. partneravtal som var träffat mellan delägarna. I avtalet finns en bestämmelse om att en partner vars anställning upphör och som därefter bedriver konkurrerande verksamhet på visst sätt blir skadeståndsskyldig för klienter som övergått till den nya verksamheten. Fråga om tvist rörande bestämmelsen är en arbetstvist.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 85

Lagrum : 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 § och 8 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Grant Thornton Sweden AB & H.N.

Ombud : Robert Lakatos & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Carina Gunnarsson (referent) och Malin Stensbäck. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

2007 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2007 nr 41 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Ett tyskt företag i en internationell koncern väcker talan i Arbetsdomstolen mot ett svenskt företag i koncernen med yrkande om utfående av information enligt 13 § lagen om europeiska företagsråd. Arbetsdomstolen har med tillämpning av 40 § samma lag ansetts vara behörig att handlägga tvisten.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 41

Lagrum : 40 § lagen (1996:359) om europeiska företagsråd

Parter ( Privata sektorn ) : Kuehne & Nagel Aktiebolag & Kühne & Nagel AG & Co. KG

Ombud : Claes Broman & Henrik Fagö

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch (skiljaktig), Carina Gunnarsson och Inga Åkerlund.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 68 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

|  ]

Sammanfattning :

Rättshjälpen i ett mål angående ogiltigförklaring av avskedande har tillåtits fortsätta i ett fall då biträdet har anmält till rätten att tidsåtgången för biträdets arbete har närmat sig 100 timmar.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 68

Lagrum : 34 § rättshjälpslagen (1996:1619)

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : D.H. & Staten genom Domstolsverket

Ombud : Folke Breitbardt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Carina Gunnarsson och Kristina Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 67 meddelad Enhällig
Överklagat ( återförvisat ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetstagare hos Europeiska Kommissionen med placering vid dess kontor i Stockholm avskedats, väckte arbetstagaren talan vid tingsrätten med yrkanden om skadestånd på grund av avskedandet. Arbetstagaren yrkade under målets handläggning att Europeiska Kommissionen skulle föreläggas att utge vissa skriftliga handlingar, vilka enligt arbetstagarens mening kunde antas ha betydelse som bevis. Sedan yrkandet om editionsföreläggande bestritts av Europeiska Kommissionen, beslutade tingsrätten att inhämta ett förhandsavgörande från EG-domstolen rörande denna fråga och att vilandeförklara målet i avvaktan på förhandsavgörandet. Sedan beslutet överklagats särskilt med stöd av 49 kap. 7 § rättegångsbalken, har Arbetsdomstolen funnit att tingsrättens beslut medför att målet försenas i onödan. Arbetsdomstolen har därför undanröjt beslutet och visat målet åter till tingsrätten för fortsatt handläggning.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 67

Lagrum : 49 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : C.E. & Europeiska Gemenskaperna genom Europeiska Kommissionen och dess ställföreträdare i Stockholm

Ombud : Anders Elmér & Ann Düring

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch (referent), Carina Gunnarsson och Håkan Lundquist. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :