: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Yttrandefrihet och whistleblowing i arbetslivet

tisdagen den 29 januari 2013 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Företagshemligheter | » Yttrandefrihet

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Blendow Institute

     Hemsida    08-579 366 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Företagshemligheter | Yttrandefrihet

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

På senaste tiden har det kommit flera nya vägledande rättsfall om yttrandefrihet för anställda. En utredning är på gång om lagförslag för att stärka skyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet som lämnar uppgifter om missförhållanden i verksamheten. Genom internet och sociala medier har det blivit allt enklare för anställda att få stor spridning för sina yttranden.

På denna kurs reder vi ut vad som gäller i fråga om anställdas yttrandefrihet i förhållande till sin arbetsgivare. Vi går igenom rättspraxis och relevant lagstiftning, såsom grundlagarna, sekretesslagstiftningen och lagen om skydd för företagshemligheter. Det ges tillfälle till diskussion och frågor.

Kursen vänder sig till både den privata och offentliga delen av arbetsmarknaden.

Som deltagare får du kunskap om:

Målgrupp: Personalchefer, personalhandläggare, chefer, fackliga företrädare och ombudsmän samt andra som arbetar med personalfrågor.

Introduktion och allmänna frågor

Yttrandefriheten för offentligt anställda

Yttrandefriheten kontra lojalitetsplikten för privatanställda

Yttrandefriheten kontra lojalitetsplikten för privatanställda

System för whistleblowing

Allmän frågestund och avslutning

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.