: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Vad säger personuppgiftslagen om kontroller i arbetslivet – reflektioner utifrån teori och praktik

torsdagen den 27 mars 2014 i Stockholm

Arrangör : VJS / Karnov Group

     Hemsida    08-587 670 00    Mejla

Föreläsare : Sören Öman Johan Sundberg

Ämne : Arbetsrätt | It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Arbetsrätt 2014 – Nyhetsdag 27 mars 2014

Arbetsrätt (2014) är VJS årligen återkommande nyhets- och kunskapsdag för arbetsrättsjurister, advokater, personalchefer, personalhandläggare, ombudsmän och andra som arbetar med arbetsrätt och arbetsrättsliga frågor.

Nyhetsdagen genomförs i år för 19:e gången! Efter en gemensam inledning genomförs ca 10 parallella seminarier. Deltagaren väljer det seminarium som passar honom eller henne bäst och kan utforma sitt personliga program efter eget önskemål och intresseinriktning.

11.00–12.00

Vad säger personuppgiftslagen om kontroller i arbetslivet – reflektioner utifrån teori och praktik
Johan Sundberg, DLA Nordic och Sören Öman, Arbetsdomstolen

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 485 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.