Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Vad är en utstationerad arbetstagare?

onsdagen den 16 oktober 2013 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Europarätt

Föreläsare : Sören Öman Heidi Wiik

Arrangör : Institutet för social civilrätt

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Europarätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Sedan den 1 juli i år är arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige skyldiga att anmäla detta till Arbetsmiljöverket, och lämna uppgifter om utstationeringen, de utstationerade arbetstagarna och arbetsgivarens kontaktperson i Sverige. Den som bryter mot reglerna ska betala en sanktionsavgift. Reglerna ser enkla ut, men vad är det som ska anmälas? Det är givet att anmälningsskyldigheten gäller när ett byggföretag skickar hit tio anställda för att bygga ett hus för en svensk beställare, men hur är det vid förflyttningar inom koncerner eller när utländska förare tillfälligt kör inrikestrafik i Sverige, för att ta ett par exempel?

Vid seminariet berättar Heidi Wiik, som arbetar med utstationeringsfrågor vid Arbetsmiljöverket, om hur verket tolkar de nya reglerna och hur de har använts hittills. Sören Öman, som är huvudsekreterare i den utredning som ska undersöka hur lex Laval fungerar i praktiken, kommenterar.

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv

Tid: onsdagen den 16 oktober kl 15.00–17.00
Plats: Rum Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet. Lokalen ligger 4–5 minuters gångväg från T-banestation Universitetet.
Inledare: Heidi Wiik, jurist vid Arbetsmiljöverket
Kommentator: Sören Öman, huvudsekreterare i Utstationeringskommittén

Seminarierna är öppna för alla. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs.

» Artikel om seminariet i den arbetsrättsliga tidskriften Lag & Avtal

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version