: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Utstationeringskommitténs betänkande

måndagen den 19 oktober 2015 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Europarätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Institutet för social civilrätt

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Europarätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

På seminariet presenterar Sören Öman Utstationeringskommitténs betänkande med en översyn av lex Laval, dvs. de lagändringar som infördes 2010 till följd av EU-domstolens dom i Lavalmålet. Sören Öman har arbetat som huvudsekreterare i den parlamentariskt sammansatta Utstationeringskommittén.

Utstationeringskommitténs betänkande Översyn av lex Laval (SOU 2015:83) överlämnades till arbetsmarknadsministern Ylva Johansson den 30 september 2015. Institutet som anordnar seminariet spekulerar i inbjudan, som sändes ut före överlämnandet, om vad betänkandet kan komma att innehålla och har själv valt en fyndig rubrik:

Kollektivavtal ”light” med lex Laval 2.0?

Vid seminariet kommer Sören Öman att presentera det betänkande med förslag till ändringar i lex Laval som den parlamentariska Utstationeringskommittén lämnar över inom kort. Kommittén har haft i uppdrag att överväga vilka lagändringar och eventuella andra åtgärder som krävs för att stärka kollektivavtalens ställning i samband med utstationering till Sverige. Som exempel på en sådan förstärkning nämner utredningsdirektiven möjligheten för fackliga organisationer att vidta stridsåtgärder för att få till stånd så kallade bekräftelseavtal. Organisationen skulle då kunna förmå ett utstationerande företag att genom ett sådant avtal bekräfta att det kommer att tillämpa lika bra eller bättre villkor än de som organisationen kräver med stöd av ett svensk kollektivavtal.

» Betänkandet Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)

» Information om Utstationeringskommittén

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 502 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.