: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Tvistelösning och processer i arbetstvister

onsdagen den 4 november 2009 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Processrätt

Föreläsare : Sören Öman Lars Viklund

Arrangör : Fakultetskurser

     Hemsida    08-41 003 006    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Processrätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Inom arbetsrätten gäller ett alldeles speciellt system för att hantera tvister. Det finns särskilda förhandlingsordningar som måste uppfyllas före rättegång, och i domstol gäller en särskild rättegångsordning. Tidsfristerna man måste hålla sig till är ofta korta och fallgroparna många. På denna kurs går vi igenom hela tvistelösningssystemet och tidsfristerna, från tvistens uppkomst, via tvisteförhandling till rättegång i domstol eller inför skiljenämnd.

Målgrupp: Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister och förbundsjurister.

Inledning/Presentation

Förspelet i tvister om uppsägning och avskedande

Tvisteförhandling

Rättegången i domstol

Processen i AD – taktiska och tekniska synpunkter

Skiljeförfarande i arbetstvister

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.