Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Skadestånd inom arbetsrätten

onsdagen den 26 november 2014 i Malmö [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt

Föreläsare : Sören Öman Erik Danhard

Arrangör : Blendow Institute

     Hemsida    08-579 366 00    Mejla

Plats : Malmö

Ämne : Arbetsrätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

På denna kurs tar vi upp de viktiga frågorna om ekonomiska sanktioner vid avtalsbrott inom arbetsrätten och vid arbetstagares brott mot lagen om skydd för företagshemligheter. Vi går igenom skadeståndsnivåer, beräkning av skadestånd och hur man praktiskt bör utforma vitesklausuler och yrkanden om skadestånd, ränta, diskrimineringsersättning och lön. Även de speciella arbetsrättsliga reglerna om preskription gås igenom med fokus på praktiska frågor som vad man måste göra för att ha kvar möjligheten att åberopa preskription, där det finns en hel del fallgropar.

Ekonomiska sanktioner mot både arbetsgivare och arbetstagare tas upp. Ett särskilt avsnitt behandlar skadestånd/lön vid avslutande av anställning, där sådana praktiskt viktiga frågor som möjligheterna att vid tvist få interimistiska beslut tas upp.

Under de senaste åren har det kommit en hel del ny praxis om ekonomiska sanktioner. Det gäller bl.a.

Dessa och andra frågeställningar utgör de praktiska utmaningar som kursen fokuserar på.

Som deltagare får du kunskap om:

Föreläsare
Sören Öman, vice ordförande i Arbetsdomstolen och föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet. Författare till Anställningsskyddspraxis och medförfattare till kommentaren till lagen om rättegången i arbetstvister. Ofta anlitad som skiljeman i arbetsrättsliga skiljetvister.

Erik Danhard, advokat vid Hamilton Advokatbyrå, har snart 25 års erfarenhet av att hantera tvistefrågor på arbetsmarknaden. Utöver den arbetsrättsliga praktiken har Erik författat böcker inom området samt har medverkat i utbildningar i stor omfattning.

Målgrupp
Advokater, förbundsjurister, bolagsjurister, förvaltningsjurister och andra jurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor. Den som redan har åtminstone grundläggande kunskaper om arbetsrätt får ut mest av denna kurs, som fokuserar på de praktiska utmaningarna vid ekonomiska sanktioner inom arbetsrätten.

Program:

Sören Öman: Skadestånd/lön vid avslutande av anställning

Erik Danhard: Utformningen av yrkanden vid anställningsskyddstvister

Erik Danhard: Skadestånd vid avtalsbrott och brott mot lagen om skydd för företagshemligheter

Sören Öman: Preskription av anspråk på skadestånd/lön

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version