Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Riksarkivets arkivkonferens – Allmänna handlingar och EU

torsdagen den 3 oktober 2013 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Europarätt | » It-rätt | » Offentlighet & sekretess

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Riksarkivet

Plats : Stockholm

Ämne : Europarätt | It-rätt | Offentlighet & sekretess

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Riksarkivets arkivkonferens den 3 oktober 2013

Programpunkter

09.30 Registrering och kaffe
10.00 Information om dagen: Benjamin Yousefi & Morgan Nordberg, Riksarkivet
10.10 Inledning – om organisationen: Björn Jordell, Riksarkivarie
10.30 Divisionen för offentlig informationshantering – ArkivE – inte eArkiv: Britt-Marie Östholm, Riksarkivet
10.40 Riksarkivets tillsynsverksamhet: Désirée Veschetti Holmgren, Riksarkivet
11.00 Paus
Normering
11.15 Förenklad hantering av överlämnande och införlivande av handlingar: Carl Billengren, Riksarkivet
11.30 Nya föreskrifter (RA-FS) – Upphandlingshandlingar – Arkivlokaler: Désirée Veschetti Holmgren, Riksarkivet
12.00 Lunch
Offentlighet i förändring
13.00 Allmänna handlingar och EU: Sören Öman
13.30 Öppenhet och PSI: Gustaf Johnssén, Socialdepartementet
14.00 Informationshanteringsutredningen – Integritet, effektivitet och öppenhet i en modern e-förvaltning: Henrik Jermsten, Högsta förvaltningsdomstolen
14.30 Kaffe
Förädla, nyttja och bygga vidare på befintlig information
15.00 Vidareanvända verksamhetsbaserad arkivredovisning: Annica Rénud och Elin Johansson, Transportstyrelsen
15.30 Offentlig information – en länk i ett system: Peter Krantz, Konsult
16.00 Tillgängliggörande och tillgång till information – Paneldiskussion, Moderator Björn Jordell
16.45 Sammanfattning och avslut

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version