: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Religionsfrihet i arbetslivet

torsdagen den 27 mars 2014 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Övrigt

Föreläsare : Sören Öman Susanne Wigorts Yngvesson

Arrangör : VJS / Karnov Group

     Hemsida    08-587 670 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Övrigt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Arbetsrätt 2014 – Nyhetsdag 27 mars 2014

Arbetsrätt (2014) är VJS årligen återkommande nyhets- och kunskapsdag för arbetsrättsjurister, advokater, personalchefer, personalhandläggare, ombudsmän och andra som arbetar med arbetsrätt och arbetsrättsliga frågor.

Nyhetsdagen genomförs i år för 19:e gången! Efter en gemensam inledning genomförs ca 10 parallella seminarier. Deltagaren väljer det seminarium som passar honom eller henne bäst och kan utforma sitt personliga program efter eget önskemål och intresseinriktning.

13.00–13.50

Religionsfrihet i arbetslivet
Susanne Wigertz, Teologiska Högskolan och Sören Öman, Arbetsdomstolen

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.