: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

PuL och dataskyddsförordningen i det nämndadministrativa arbetet – vad är nytt och hur förbereder du dig?

onsdagen den 31 maj 2017 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Europarätt | » It-rätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Ability Partner

     Hemsida    08-694 91 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Europarätt | It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

I takt med digitaliseringen och ökade krav på transparens och tillgänglighet väljer många kommuner, landsting och myndigheter att publicera diarier och ärendehandlingar på internet. Men vad är det som får publiceras egentligen, med hänsyn till integritetsskyddet och reglerna om offentlighet och sekretess? Därutöver kommer EU:s nya dataskyddsförordning att innebära den i särklass största förändringen för stat och myndighet inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 502 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.