Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Person­uppgifts­lagen (PUL) för privata sektorn

onsdagen den 16 december 2015 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» It-rätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group)

     Hemsida    08-40 06 54 10    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Personuppgiftslagen (PUL) är en snårig lagstiftning. På senare tid har det dock kommit mycket vägledande praxis som berör PUL, under 2014 inte mindre än tre prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen och de två första prejudikaten därifrån 2015 handlar om missbruksregeln i PUL. Högsta domstolen har numera också slagit fast vilken skadeståndsnivå som gäller vid brott mot PUL.

På denna kurs går vi bl.a. igenom PUL och senaste praxis.

Den aktuella lagstiftningen har visat sig vara krånglig och svårtillgänglig. Trots domstolspraxis och annan vägledning som tillkommit har lagen ständigt varit föremål för diskussion. Vi ägnar förmiddagen åt en genomgång av lagen och den praxis som tillkommit. Under eftermiddagen berör vi hur man bör arbeta med personuppgiftslagen i praktiken i sådana frågor om behandling av personuppgifter om anställda och vid nätanvändning som i praktiken förekommer vid alla företag.

Kursen innehåller en grundlig genomgång av gällande rätt och syftar till att belysa ämnet från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Ett större fokus kommer att läggas på frågeställningar som kan vara aktuella för dem som har till uppgift att tillämpa personuppgiftslagen inom den privata sektorn. Det finns tillfälle att diskutera egna frågor.

Kursledare är Sören Öman, särskild utredare av personuppgiftslagen.

Deltagare
Kursen vänder sig till advokater, bolagsjurister, administratörer och alla andra som arbetar med information och personuppgifter i sin vardag, t.ex. personuppgiftsombud inom den privata sektorn.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar.

Genomgång av personuppgiftslagen och praxis

Arbetet med personuppgiftslagen i praktiken

Avslutning och frågor

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version