Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Person­uppgifts­lagen – praxis, praktik och EU:s data­skydds­reform

torsdagen den 2 november 2017 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Europarätt | » It-rätt

Föreläsare : Sören Öman Cecilia Magnusson Sjöberg

Arrangör : Fakultetskurser

     Hemsida    08-41 003 006    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Europarätt | It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Integritetsskyddslagstiftningen är omfattande och berör alla som arbetar med informations- och kommunikationsteknik. Genom åren har det kommit mycket vägledande praxis från Datainspektionen, domstolar och andra instanser som rör behandling av personuppgifter.

På kursen ges en ordentlig genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser med praktiska exempel från rättsutvecklingen. Även EU:s reformarbete med sikte på en allmän uppgiftsskyddsförordning samt Informationshanteringsutredningens förslag till en ny myndighetsdatalag uppmärksammas.

Under kursen finns utrymme för frågor och diskussion.

Föreläsarna har lång erfarenhet av personuppgiftslagen och rådgivning om behandling av personuppgifter.

Sören Öman har medverkat vid tillkomsten av personuppgiftslagen och sedan på regeringens uppdrag gjort en översyn av lagen som resulterade i lagändringar. Vidare har han varit medförfattare av lagkommentaren till personuppgiftslagen.

Cecilia Magnusson Sjöberg är professor vid juridiska institutionen Stockholms universitet. Hon har lång erfarenhet av juridiskt arbete förknippat med användning av it inom både den offentliga och den privata sektorn. Hon har bland annat skrivit en lärobok i rättsinformatik och en kommentar till personuppgiftslagen.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version