Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Personuppgiftslagen – Praxis och praktik

måndagen den 2 februari 2015 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» It-rätt

Föreläsare : Sören Öman Cecilia Magnusson Sjöberg

Arrangör : Fakultetskurser

     Hemsida    08-41 003 006    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Personuppgiftslagen är en omfattande lagstiftning som bl.a. berör alla som arbetar med informations- och kommunikationsteknik. Genom åren har det kommit mycket vägledande praxis från Datainspektionen, domstolar och andra instanser.

På kursen ges en ordentlig genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser med praktiska exempel från rättsutvecklingen. Under kursen finns utrymme för frågor och diskussion.

Föreläsarna har lång erfarenhet av personuppgiftslagen och rådgivning omkring behandling av personuppgifter.

Sören Öman har medverkat vid tillkomsten av personuppgiftslagen och sedan på regeringens uppdrag gjort en översyn av lagen som resulterade i lagändringar. Han har, tillsammans med annan, skrivit lagkommentaren till personuppgiftslagen.

Cecilia Magnusson Sjöberg är professor med rättsinformatik som specialitet. Hon har lång erfarenhet av juridiskt arbete förknippat med användning av IT inom både den offentliga och den privata sektorn. Bland annat har hon skrivit en lärobok om personuppgiftslagen.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version