: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Personuppgiftslagen och integritetsskyddet i arbetslivet

torsdagen den 20 september 2012 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » It-rätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Blendow Institute

     Hemsida    08-579 366 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Personuppgiftslagen, som reglerar när man får behandla personuppgifter i datorer, upplevs som besvärlig att tillämpa.

Förmiddagen ägnas åt en genomgång av personuppgiftslagen och praxis kring den lagen. Under eftermiddagen går vi konkret igenom hur personuppgiftslagen tillämpas på arbetsgivares behandling av personuppgifter om anställda, t.ex. vad som gäller för loggning och kontroll av e-post och filer samt kameraövervakning.

Kursen avslutas med en genomgång av integritetsskyddet i arbetslivet i övrigt, där vi tar upp sådant som alkohol- och drogtestning samt registerkontroller.

Som deltagare får du kunskap om:

Målgrupp: Personalchefer, personalhandläggare, chefer och andra som arbetar med personalfrågor och hantering av information om anställda.

Genomgång av personuppgiftslagen och praxis

Särskilt om tillämpningen av personuppgiftslagen i arbetslivet

Integritetsskyddet i arbetslivet

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 503 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.