: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Personuppgiftslagen I – Personuppgiftlagen i dag

tisdagen den 11 december 2007 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» It-rätt

Föreläsare : Sören Öman Agne Lindberg

Arrangör : VJS / Karnov Group

     Hemsida    08-587 670 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Personuppgifter behandlas i arbetslivet på många sätt och för en rad olika ändamål t.ex. i form av kundregister, personalregister, information på Internet m.m. Personuppgiftslagen (PUL) som grundar sig på ett EG direktiv, trädde i kraft i oktober 1998 men började gälla fullt ut först 1 oktober 2001. Lagstiftningen har visat sig vara krånglig och svårtillgänglig och trots domstolspraxis och annan vägledning som tillkommit har lagen ständigt varit föremål för diskussion.

Förmiddagen ägnas åt en genomgång av lagen och den praxis som tillkommit. Eftermiddagen inleds med en genomgång av hur en organisation i praktiken arbetar med personuppgiftslagen i form av ett praktikfall. För att få en bra diskussion genomförs även ett kortare grupparbete. Eftermiddagen avslutas med att deltagarna delas upp i två grupper, en med deltagare från företag och en med deltagare från myndigheter. Under detta pass finns
det tid för frågor och diskussion om sådant som är speciellt för företag respektive
myndigheter.

Kursen innehåller en grundlig genomgång av gällande rätt och syftar till att belysa ämnet på
ett såväl teoretiskt som praktiskt plan.

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, kommunjurister, verksjurister och till alla som arbetar med information och personuppgifter i sin vardag, t.ex.
personuppgiftsombud samt verksamma inom IT-, personal- och marknadsavdelningar.

Genomgång av aktuell lagstiftning samt praxis (Sören Öman)

Praktikfall (Agne Lindberg)

Uppdelning i deltagargrupper från företag respektive myndigheter

Företagsgruppen: Fördjupning med praktiska exempel på PUL-kontroll och åtgärder (Agne Lindberg)

Myndighetsgruppen: PUL, offentlighetsprincipen och sekretesslagen (bl.a. 7:16 SekrL)

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.