Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Personuppgiftslagen för stiftelser

tisdagen den 15 oktober 2013 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» It-rätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Grant Thornton

Plats : Stockholm

Ämne : It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Stiftelsedagen 2013

Vi kommer att varva dagen med flera aktuella och intressanta frågeställningar såsom aspekter kring personuppgiftslagen och hur den påverkar stiftelser i deras dagliga verksamhet. Vidare kommer vi att beröra kapital- och placeringspolicyfrågor. Vad kan man som stiftelse förvänta sig och vilka krav kan man ställa på sin kapitalförvaltare? Slutligen tar vi upp aktuella frågor inom skatt, redovisning och andra civilrättsliga frågor.

Föreläsare

Pernilla Varverud och Lena Johnson, auktoriserade revisorer, Grant Thornton. Sören Öman, föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law. Gustaf Axelsson, Handelsbanken stiftelsetjänst. Mikael Wiman och Annika Oldenburg, Länsstyrelsen i Stockholm.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version