: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Personuppgiftslagen för statliga myndigheter

torsdagen den 3 december 2015 i Sundsvall [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» It-rätt | » Offentlighet & sekretess

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Statlig myndighet

Plats : Sundsvall

Ämne : It-rätt | Offentlighet & sekretess

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Personuppgiftslagen och senaste praxis samt sambandet med offentlighet och sekretess. Systemet med särskilda registerförfattningar och förslaget till gemensam myndighetsdatalag.

Målgrupp
Jurister inom myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen

Syfte
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna från de olika myndigheterna en grundläggande och allsidig utbildning om personuppgiftslagen och dess tillämpning vid myndigheter.

Mål
Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha fått kunskap om personuppgiftslagstiftningens bakgrund, struktur och tillämpning ur ett myndighetsperspektiv.

Föreläsare
Sören Öman, jurist, har en bakgrund som hovrättsassessor i Svea hovrätt och har även arbetat i Regeringskansliet, bl.a. på Justitiedepartementet, då med att ta fram personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgiftslagen för statliga myndigheter i Sundsvallsregionen

Genomgång av personuppgiftslagen och praxis
– Kort om EU-rätt

Relationen mellan personuppgiftslagen, offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen
– Webbpublicering

Registerförfattningarna och personuppgiftslagen
– Vanliga bestämmelser i registerförfattningarna och sambandet med personuppgiftslagen
– Kort om förslaget till myndighetsdatalag

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 503 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.