Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Person­uppgifts­lagen för offentliga sektorn

torsdagen den 28 april 2016 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» It-rätt | » Offentlighet & sekretess

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group)

     Hemsida    08-40 06 54 10    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : It-rätt | Offentlighet & sekretess

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Den aktuella lagstiftningen har visat sig vara krånglig och svårtillgänglig. Trots domstolspraxis och annan vägledning som tillkommit har lagen ständigt varit föremål för diskussion. Vi ägnar förmiddagen åt en genomgång av lagen och den praxis som tillkommit. Eftermiddagen inleds med en genomgång av hur man inom den offentliga sektorn bör arbeta med personuppgiftslagen i praktiken.

Kursen innehåller en grundlig genomgång av gällande rätt och syftar till att belysa ämnet från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Ett större fokus kommer att läggas på frågeställningar som kan vara aktuella för dem som har till uppgift att tillämpa personuppgiftslagen inom den offentliga sektorn.

Kursen vänder sig till kommunjurister, verksjurister och till alla som arbetar med information och personuppgifter i sin vardag, t.ex. personuppgiftsombud inom den offentliga sektorn.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar.

Genomgång av personuppgiftslagen samt praxis

Arbetet med personuppgiftslagen i praktiken

Registerförfattningarna och personuppgiftslagen

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version