: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Personuppgiftslagen – Ändringar och tillämpningar

torsdagen den 31 maj 2007 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» It-rätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Blendow Institute

     Hemsida    08-579 366 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Kursen tillägnas personuppgiftslagen och de viktiga ändringar i lagen som väntas träda i kraft den 1 januari 2007. På förmiddagen behandlas personuppgiftslagen, dess ändringar och praxis samt genomgång av rättsfall. Under eftermiddagen redogörs för lagens tillämpning där praktiska fall tas upp.

Behandling av personuppgifter om anställda för bl.a. administration, kontroll och
effektivitetsuppföljning diskuteras.

Det är ofta intressant för företag och enskilda att få ut personuppgifter från myndigheter för
marknadsföring och annat. Myndigheten måste då tillämpa 7:16 sekretesslagen som hänvisar till
personuppgiftslagen.

Som deltagare får du kunskap om

Målgrupp: Kursen vänder sig till jurister, personuppgiftsombud och IT-ansvariga i privat och offentlig verksamhet som arbetar med eller ger råd om behandling av personuppgifter.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.