: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Personuppgiftslagen

tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» It-rätt

Föreläsare : Sören Öman Daniel Westman

Arrangör : Fakultetskurser

     Hemsida    08-41 003 006    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Skyddet för personuppgifter är i ständig utveckling, nu senast genom ändringar som innebär lättnader i personuppgiftslagen och genom ny praxis i Sverige och internationellt. Kursen speglar denna utveckling genom att ta upp nyheterna och deras konsekvenser för företag och myndigheter.

I en modern IT-miljö aktualiseras ofta svårbedömda frågor om vad som är en behandling av personuppgifter och vem som är personuppgiftsansvarig för denna behandling. Hur bör begreppen personuppgift och personuppgiftsansvarig tolkas?

Eftersom personuppgiftslagens hanteringsregler – ett femtiotal paragrafer – ofta upplevs som betungande, hamnar gränserna för lagens tillämpning i fokus. Det nya undantaget för vissa former av ostrukturerad behandling – den s.k. missbruksbestämmelsen som innebär att i princip bara en enda paragraf behöver tillämpas – är viktigt, men svårbedömt. Hur långt sträcker sig undantaget?

När lagens hanteringsregler är tillämpliga är det ofta svårt att förutse vad Datainspektionen eller domstolarna kommer att göra för bedömning. Vi går igenom reglerna genom att ta upp vad som gäller i olika i praktiken viktiga typfall.

Ämnen som behandlas:

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 502 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.