Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Personuppgiftslagen

måndagen den 23 oktober 2006 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» It-rätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)

Plats : Stockholm

Ämne : It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Nya PuL från januari 2007 – hur påverkar de nya reglerna ditt dagliga arbete?

Sören Öman är föreståndare på Stockholm Centre for Commercial Law samt regeringens särskilde utredare och medförfattare till lagkommentaren till personuppgiftslagen.

Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version