: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Personuppgifts­behandling och ny myndighets­datalag

fredagen den 23 oktober 2015 i Jönköping [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» It-rätt | » Offentlighet & sekretess

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Kommun / Landsting

     Hemsida

Plats : Jönköping

Ämne : It-rätt | Offentlighet & sekretess

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

I samband med den tekniska utvecklingen har behandlingen av personuppgifter kommit att förändras och idag hanteras mycket information i till exempel molntjänster samt på internet. Lagstiftningen har även till följd av detta förändrats vilket gör att verksamma på området måste hålla sig uppdaterade på nya regler och rättspraxis. I april i år lämnades förslag om en ny myndighetsdatalag (SOU 2015:39) och det har även kommit prejudikat från landets hösta instanser.

Under kursen kommer bland annat följande frågor att behandlas:

Kursledare är Sören Öman. Sören har en bakgrund som hovrättsassessor i Svea hovrätt och har även arbetat i Regeringskansliet, bl.a. på Justitiedepartementet, med att ta fram personuppgiftslagen. Han är en ofta anlitad föreläsare och har skrivit om bl.a. personuppgiftsskydd, yttrandefrihet och offentlighet- och sekretess. Idag bedriver Sören egen verksamhet och är bland annat föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet.

Tid och plats

Fredagen den 23 oktober 2015 kl. 08.30 – 16.00 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping. Dagen börjar med fika 08.30 och kursstart är kl. 09.00.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar som handläggare, personuppgiftsombud eller jurist inom offentlig verksamhet. Kursen passar dock även andra som är intresserad av detta ämne eller på något sätt kommer i kontakt med frågorna i sitt arbete

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 502 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.